รายชื่อนิสิต
รายวิชา302369 : Laboratory for Mechanical Engineers II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 62361567 นายชวโรจน์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 63314760 นายสินธพ คำเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 63360019 นายนันทวัฒน์ บุญสุภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 63360040 นายกณิศ มังคลารัตนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 63360125 นางสาวกมลวรรณ อินอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63360156 นายกรวิชญ์ บุญเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63360255 นางสาวกฤษณา อินทปัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 63360279 นายกลวัชร โนจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63360323 นางสาวกัญญาณัฐ คงนก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63360460 นายกิตติกรณ์ เมืองกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 63360477 นายกิตติชัย ใจจา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63360484 นายกิตติโชติ ตี่โชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 63360521 นายกิตติศักดิ์ ยวงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 63360644 นายเกียรติภูมิ ลาวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 63360835 นายจักรพรรดิ ตรีชิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 63360859 นายจักรินทร์ ก่อสร้าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 63360866 นายจักรี กันนิล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 63361023 นางสาวจิรดา รามสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 63361153 นางสาวเจนจิรา ใจติ๊บ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 63361207 นายเฉลิมพล ใสบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 63361269 นายชนม์ชัย ชัยลือชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 63361382 นางสาวชลธิชา ชื่นจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 63361498 นายชาตรี วราคมเดชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 63361610 นายฐากูร วิรานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 63361672 นางสาวฐิติพร บุญประคม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 63361801 นายณัฐกิตต์ จันทร์อินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 63361931 นายณัฐนนท์ ฉิมเสือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 63362013 นายณัฐภัทร ทรัพย์แสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 63362105 นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 63362174 นายดนัยวุฒิ วังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 63362273 นายทรงกต ดรุณเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 63362297 นายทรงยศ สุฑิตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 63362334 นายทัธพงษ์ บุญมาสอน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 63362501 นายธนบดี อำภัยบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 63362556 นางสาวธนภรณ์ อภัยสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 63362648 นายธนันธรณ์ คำมีอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 63362709 นายธรณินทร์ โสโพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 63362877 นายธีรเทพ ศรีรดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 63362952 นายธีรวุฒิ ศรีดัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 63362969 นายธีรศักดิ์ มหาราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 63363218 นายนฤสรณ์ พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 63363225 นางสาวนลพรรณ กุลธนชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 63363263 นายนสิต อยู่สงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 63363362 นางสาวนันธการต์ ลิสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 63363423 นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 63363553 นายบัญญวัต พันธ์สมุทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 63363768 นายปรัชญา สมโน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 63363782 นายปรัมภ์ เสี้ยมวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 63363942 นายปิยะพัทธ์ ศรีวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 63364031 นายปุริมพัฒน์ เพชรกล่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 63364161 นายพลวรรธน์ กลิ่นแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 63364185 นางสาวพลอยไพลิน เพชรแพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 63364291 นายพันธกานต์ แอบแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 63364406 นางสาวพิมลพรรณ พฤกษะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 63364512 นายพีระพัฒน์ ม่วงสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 63364550 นายพุฒิพงษ์ สีนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 63364680 นางสาวภัทรยา เมฆย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 63364802 นายภาณุพัฒน์ บุญโญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 63364871 นายภูตะวัน ขำอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 63365045 นางสาวมยุรา เตือนสติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 63365120 นางสาวมุสลีมาส อาแว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 63365236 นางสาวยุพาวัลย์ แก้วตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 63365359 นางสาวรัชนีพร ฟักรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 63365380 นางสาวรัตดาวรรณ แก้วอาษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 63365397 นายรุ่งฤทธิ์ บุญวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 63365465 นายลัทธพล ไสกาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 63365557 นายวรทัต คงปราการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 63365595 นายวรวัจน์ บัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 63365762 นายวัชระ มาเยอะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 63365915 นายวิทวัส อัฐวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 63365939 นางสาววิภาวี อยู่บ้านคลอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 63365946 นายวิริทธิ์พล คงเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 63365984 นายวีรพล สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 63366196 นายศิริวัฒน์ เสริมกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 63366264 นางสาวศุภกานต์ เรืองกรุณา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 63366295 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 63366318 นางสาวศุภนุช ปัญโญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
81 63366370 นายเศรษฐวัฒน์ พางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
83 63366516 นางสาวสายรุ้ง พรหมมีเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 63366530 นางสาวสิดาพร แอตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 63366585 นายสิรวิชญ์ อรชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
86 63366622 นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 63366677 นางสาวสุกฤตา หนูบุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 63366684 นางสาวสุกัญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
89 63366820 นายสุทธิชัย ขึมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
90 63367254 นายอดิศักดิ์ นองเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
91 63367360 นายอนุพงษ์ เทพกัณฑ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 63367377 นายอนุศิษย์ อ่อนตาเเสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
93 63367483 นายอภิสิทธิ์ ศรีสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 63367551 นายอรรคพล นนทะการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
95 63367575 นายอรรถโกวิทย์ ม่วงไหม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
96 63367599 นางสาวอรวรรณ คำภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 63367704 นายอลงกรณ์ จันทพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 63367766 นางสาวอังคนา สมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 63367926 นายเอกราช ไชยศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 63368176 นางสาววรรณวิสา พลอยโตนด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
101 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 63368237 นายปุณยวีย์ คำก้อนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
103 63368251 นายดรัณ พุดแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา