รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63163993 นางสาวสุชาดา ศรสุรินทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
2 63161685 นางสาวธัญกร ไข่ทา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
3 63164181 นางสาวเสาวรี บุญโสภณ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
4 63163184 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
5 63163610 นางสาวศศิวิมล มีแก้ว วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
6 63161937 นางสาวนริศรา กาสา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
7 63164860 นายพงศกรณ์ ชนะดี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
8 63161630 นายธนากร บุญเอี่ยมศรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
9 63164631 นายเอกณัฐ กุลทองคำ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
10 63160749 นางสาวชญานี เอี่ยมพงษ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
11 63164709 นางสาวกัญญาณัฐ สงฆ์จันทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
12 63316122 นายธนายุต ปานภู่ทอง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
13 62161051 นายณัฐพล ทองมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 62161235 นายทรงยศ คำภักดี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
15 62163147 นางสาวศรัณยา ศรีชื่น วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
16 62162652 นางสาวรสพร ใจฉ่ำ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
17 62160498 นางสาวจิณณพัต สุขหู วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
18 62163758 นางสาวสุมินตรา ขาวสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
19 62160733 นางสาวชนิสรา สร้อยทา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
20 63160190 นางสาวกัญชพร เพ็งนุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 63161791 นายธีรพัฒน์ จันสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
22 63164334 นายอภิสิทธิ์ ทัตเศษ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
23 63161128 นายณัฐชนน สิงห์หะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
24 63161845 นายธีรัตม์ สาตร์ทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
25 63162880 นายภาณุวัฒน์ ประสพลาภ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
26 63161821 นายธีรวัฒน์ สิงห์เรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
27 63163467 นายวันมงคล สันตะวัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
28 63164938 นายวุฒิชัย เรืองเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
29 63160305 นายกิตติพงษ์ จันทร์เนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
30 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 63162040 นางสาวนิพาดา พิจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 63164303 นางสาวอภิชญา รินฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
33 63162729 นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
34 63162644 นางสาวพิจิตรา เลิกอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
35 63163603 นางสาวศศิวิมล บุญทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
36 63162835 นางสาวภัชราวดี บุญลือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
37 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
38 63163986 นางสาวสุชาดา สิงห์ทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
39 63161364 นางสาวดารุณทิพย์ หมื่นโฮ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
40 63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
41 63164037 นางสาวสุทธิตา ผดาวัลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
42 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
43 63164136 นางสาวสุเมธา สุขอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
44 63164501 นางสาวอาทิตยา หนูยัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
45 63162194 นางสาวปพิชญา ตันติโภคิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
46 63163443 นางสาววริษฐา แก้วอาสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
47 63161326 นางสาวดวงทิพย์ โสพิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
48 63160343 นางสาวกีรติยา สุขสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
49 63160756 นางสาวชนกนันท์ แสนยะเสนีย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
50 63160039 นางสาวพิมลสิริ โตนุ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
51 63160879 นางสาวชาลินี รุ่งเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
52 63163139 นายรัชพล เนินพลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
53 63161623 นายธนากร พันพิทักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
54 63161241 นายณัฐภัทร สนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
55 63162736 นางสาวพิมพ์วิภา โพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
56 63164150 นางสาวสุรีมาศ ปิ่นแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
57 63160947 นางสาวญาดา สมนา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
58 63162989 นางสาวภูษณิศา เซียววงษ์ครอบ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
59 63161692 นางสาวธัญชนก คุ้มจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
60 63162071 นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
61 63162545 นางสาวพรรณิตา ปานคง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
62 63161012 นางสาวฐิติวรดา โจ่มาลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
63 63161005 นางสาวฐิตินันท์ ศรีชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
64 63164211 นางสาวหยาดทิพย์ ปรัชญ์ฐากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
65 63162675 นางสาวพิชญธิดา ลายลักษณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
66 63163900 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
67 63163214 นางสาวรุ่งนภา ปู่เหลือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
68 63161746 นางสาวธิดารัตน์ อินหลี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
69 63165003 นางสาวอวภาส์ คำระภี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
70 63160275 นางสาวกานติมา บำรุงกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
71 63160480 นางสาวจารุภา แหยมนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
72 63163450 นายวสวัตติ์ ปานสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
 คณะเภสัชศาสตร์
73 63211151 นายวัฒนชัย ณ ลำปาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
74 63211014 นางสาวมาลัย ไวที ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
75 63210802 นางสาวพนาน่าน คำแสน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
76 62210391 นางสาวชัญญา พรหมพีรพัฒน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
77 63211618 นายจักรภัทร เศษจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
78 63210840 นายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
79 63210635 นายบารเมษฐ์ โคตรคันทา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
80 63210406 นายธนธัช ธำรงโสตถิสกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
81 62210681 นายธีรดนย์ นิลสนธิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
82 63211557 นางสาวฬิษา พณสหภาษณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
83 63211182 นางสาววิภากร บุญเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
84 63211502 นางสาวอมรรัตน์ เทศแย้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
85 63211038 นางสาวยวิษฐา โสภณวิชญ์กุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
86 63211304 นางสาวสิมินลักษณ์ อินทจักร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
87 63210123 นางสาวจิดาภา ศรีจันทร์ฉาย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
88 63210741 นางสาวปัทมพร สิงห์ลอ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
89 63210734 นางสาวประภัสสร แสงตุ๊ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
90 63210970 นางสาวภัณฑิรา ทิมอรรถ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
91 63210857 นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์พรมศรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
92 63210642 นางสาวบุษยมาศ อุ่นอมรชัยกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
93 63210468 นางสาวธนาพร ดาอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
94 63210048 นางสาวกัญญาณัฐ สันติภูบาล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
95 63210086 นางสาวขวัญจิรา อินทนันชัย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
96 63210628 นางสาวบัณฑิตา จูเขียว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
97 63211021 นางสาวมีรดา คำบุญเรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
98 63211328 นางสาวศิริลักษณ์ ใจแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
99 63211496 นายอภิสิทธิ์ โกสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
100 63315811 นางสาวเกวลิน ชูติธวัช วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
101 63314678 นายสรอรรถ พ่วงเต็ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
102 63310533 นางสาวเกษลดา พยอม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
103 63313886 นายวงศธร นามเหลา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
104 63312384 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สระพัง วท.บ. (เคมี)10
105 63313053 นางสาวพรปภัสสร เพชรไทย วท.บ. (เคมี)10
106 63312292 นางสาวนัชธิชา เกตุทิม วท.บ. (เคมี)10
107 63314050 นางสาววรางคณา ชัยวงค์ษา วท.บ. (เคมี)10
108 63312919 นางสาวปัณณพร คนคล่อง วท.บ. (เคมี)10
109 63314838 นางสาวสุขุมาภรณ์ เพิ่มพล วท.บ. (เคมี)10
110 63312957 นางสาวปิยธิดา คำเหลือง วท.บ. (เคมี)10
111 63312483 นางสาวเนตรนภา หาญวิเศษมงคล วท.บ. (เคมี)10
112 63314579 นางสาวศุภาวรรณ สิริปา วท.บ. (เคมี)10
113 63312278 นางสาวนฤมล จินานาง วท.บ. (เคมี)10
114 63311462 นายณฏฐพงษ์ วงศ์ประพันธ์ วท.บ. (เคมี)10
115 63315835 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สถิตย์ วท.บ. (เคมี)10
116 63314661 นายสรศักดิ์ คำพัน วท.บ. (เคมี)10
117 63311592 นางสาวทัดษพร อินทร์แปลง วท.บ. (เคมี)10
118 63311363 นางสาวณัฐกฤตา คงสมเพชร วท.บ. (เคมี)10
119 63311332 นางสาวณัฏฐนิชา จังพล วท.บ. (เคมี)10
120 63310496 นางสาวเกตน์นิภา อินต๊ะเม้า วท.บ. (เคมี)10
121 63311301 นางสาวณัฎฐณิชา ไพราม วท.บ. (เคมี)10
122 63311271 นางสาวณัชชา พรธาดาวิทย์ วท.บ. (เคมี)10
123 63315903 นางสาวจุฑามาศ ปัญญา วท.บ. (เคมี)60
124 63316306 นางสาวพชรกมล กาศลังกา วท.บ. (เคมี)10
125 63315897 นางสาวจุฑามาศ โชคพรประเสริฐ วท.บ. (เคมี)10
126 63314999 นางสาวสุพักตร์ษร พิมพ์อินทร์ วท.บ. (เคมี)10
127 63315118 นางสาวสุวรรณภา โม้ป้อ วท.บ. (เคมี)10
128 63315545 นางสาวอารีรัตน์ ช้ำวอน วท.บ. (เคมี)10
129 63315293 นางสาวอมรรัตน์ กำจาย วท.บ. (เคมี)10
130 63315156 นางสาวโสรยา แป้นจันทร์ วท.บ. (เคมี)10
131 63313831 นางสาวรินทร์ลภัส ธนากูลวรานนท์ วท.บ. (เคมี)10
132 63312216 นางสาวนภัสรา เพ็ชรมี วท.บ. (เคมี)10
133 63313268 นางสาวพัชรินทร์ ใจศรี วท.บ. (เคมี)60
134 63313374 นางสาวพิยดา หลวงโปธา วท.บ. (เคมี)10
135 63314425 นางสาวศิริชนก อ่ำบางกระทุ่ม วท.บ. (เคมี)10
136 63311646 นางสาวทิวาพร วงศ์เชียงยืน วท.บ. (เคมี)10
137 63314210 นางสาววิภาดา สีสังข์ วท.บ. (เคมี)10
138 63314869 นางสาวสุชาดา สวัสดี วท.บ. (เคมี)10
139 63313190 นางสาวพลอยไพลิน บัวบาน วท.บ. (เคมี)10
140 63311875 นางสาวธมณพรรษธร เหลื่อมมะลัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
141 63311998 นางสาวธัญลักษณ์ อินตา วท.บ. (ชีววิทยา)10
142 63314609 นางสาวสพิชชา อินถา วท.บ. (ชีววิทยา)10
143 63312933 นางสาวปิณฑิรา กล่ำทวี วท.บ. (ชีววิทยา)10
144 63310069 นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
145 63316078 นายถนัชชานันท์ พร้อมสุข วท.บ. (ชีววิทยา)60
146 63316238 นายเนติชัย ยอดหาญ วท.บ. (ชีววิทยา)60
147 63314319 นายเวสารัช ส้มแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
148 63314654 นายสรวิศ บุญมากาศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
149 63310915 นางสาวชญานิษฐ์ มีแสง วท.บ. (ชีววิทยา)10
150 63311233 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีอิ่นแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
151 63311042 นางสาวชลิตตา บัวป้อม วท.บ. (ชีววิทยา)10
152 63316757 นางสาวอภิชญา อำนาจสมบูรณ์สุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
153 63316702 นางสาวสุวนันท์ สังคง วท.บ. (ชีววิทยา)10
154 63316733 นางสาวหนึ่งธิดา แสนสุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
155 63316740 นางสาวอทิตยา คนงาม วท.บ. (ชีววิทยา)10
156 63316450 นางสาวภันทิลา วิทยาสมานสกุล วท.บ. (ชีววิทยา)10
157 63316337 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งเรือง วท.บ. (ชีววิทยา)10
158 63315941 นางสาวชลิตา ดีแย้ม วท.บ. (ชีววิทยา)10
159 63316375 นางสาวพีรยา ขันทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
160 63315774 นางสาวกัลยรักษ์ ดาวัน วท.บ. (ชีววิทยา)10
161 63313510 นางสาวภัทรนันท์ งานอ่อน วท.บ. (ชีววิทยา)10
162 63316177 นางสาวธารารัตน์ โพธิ์หอม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
163 63316474 นายภูวเนศวร์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
164 63316535 นายวัทธิกร จงพานิช วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
165 63316061 นายไตรรัตน์ โพธิ์แส วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
166 63316696 นายสุรเชษฐ์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
167 63316016 นางสาวณัฐณิชา ทองเทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
168 63315989 นางสาวญาณิศา ดอกไม้เทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
169 63314647 นายสรวิชญ์ วงค์ทาฝั้น วท.บ. (ฟิสิกส์)10
170 63316634 นางสาวสิริกร มั่นสมใจ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
171 63313091 นางสาวพรรณนิภา ทับใจดี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
172 63316795 นายก้องกิดากรณ์ จันทร์ศร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
173 63313060 นางสาวพรพรรณ วงศาสัก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
174 63311608 นายทัศน์พล จันทร์ศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
175 63310038 นายนฤบดินทร์ ตรียานุสรณ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
176 63310960 นางสาวชนธิชา ใจแสน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
177 63315651 นายเพชรพันธ์พงษ์ พลประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
178 63316849 นายปฏิภาณ นามแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
179 63316153 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วลุง วท.บ. (สถิติ)10
180 63310243 นางสาวกรเกตุ เหมชานันท์ วท.บ. (สถิติ)10
181 63310793 นางสาวจิราพัชร์ แบนปิง วท.บ. (สถิติ)10
182 63310182 นายกมล เที่ยงตรง วท.บ. (สถิติ)10
 คณะศึกษาศาสตร์
183 63413838 นายศิวกร กันธุระ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
184 63410257 นางสาวกันทรากร เมืองธรรม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
185 63411636 นางสาวธนวรรณ มากมูล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
186 63413456 นางสาววรวีร์ ปั้นนาค กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
187 63411100 นางสาวณวรา เหลือน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
188 63410745 นางสาวชฎาพร เอี่ยมเจริญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
189 63410233 นางสาวกัญญาพร สุขถนอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
190 63411704 นางสาวธัญชนก จิตรละเอียด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
191 63413708 นางสาวศศิธร ศรีไทย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
192 63413555 นางสาววัชรี ชาวโคตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
193 63412664 นางสาวพรรณพัชร หมื่นทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
194 63412190 นางสาวนิรัชพร ปอใจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
195 63410394 นางสาวกุลนันทน์ คำดำ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
196 63411582 นายธนเทพ เก่งเขตรกิจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
197 63413180 นายรพีพงษ์ ปิงยอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
198 63412985 นายภราดร วงศ์หมื่นเนตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
199 63410486 นายคณานนต์ สองสี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
200 63414781 นางสาวอารีรัตน์ นันทกุล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
201 63410905 นางสาวชุติกาญจน์ คงรอด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
202 63410998 นางสาวญาณิน คำสิม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
203 63412756 นางสาวพัชร์วรี ธรรมวิลัยพันธุ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
204 63411308 นางสาวณัฐพัชร อินจำโรง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
205 63414521 นางสาวอภัสรา ลี้ลับ กศ.บ. (เคมี)10
206 63413432 นางสาววรรัตน์ พุทธานุเสกสรร กศ.บ. (เคมี)10
207 63414187 นางสาวสุชานันท์ พุฒหมื่นไว กศ.บ. (เคมี)10
208 63413029 นางสาวภิญญดา บุญตั้ง กศ.บ. (เคมี)10
209 63414583 นางสาวอรพินท์ ต่วนโต กศ.บ. (เคมี)10
210 63412299 นางสาวเบญจ์ปิยะศิริ สิริปัญญาธิรัตน์ กศ.บ. (เคมี)10
211 63413050 นายภูพิสิษฐ์ คำพุฒ กศ.บ. (เคมี)10
212 63412251 นายบุญชัย ยิ้มมี กศ.บ. (เคมี)10
213 63412831 นางสาวพิมทอง แสนภิบาล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
214 63162767 นายพิษณุ โตนาราง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
215 63410578 นางสาวจิณณพัต ขีดดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
216 63414170 นางสาวสุชานันท์ ยะขาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะแพทยศาสตร์
217 63460603 นายเนติธร วงค์ธิดา พ.บ.10
218 63460726 นายปิยะสิริ สิริสุข พ.บ.10
219 63460221 นายชามิล ชายกุล พ.บ.10
220 63460887 นางสาวโยษิตา นันทพรนิรชา พ.บ.10
221 63460962 นางสาวศริญญา วันทิ พ.บ.10
222 63460702 นางสาวปาลินี คงวัฒนานนท์ พ.บ.10
223 63461167 นางสาวอนัตตา วิริยะบรรเจิด พ.บ.10
224 63461020 นายเศรษฐศาสตร์ สีชุมภู พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
225 62471600 นายธนินทร กลิ่นซ้อน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
226 62470801 นางสาวชญาน์นันท์ ฤทธิ์สกุลวงษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
227 62312705 นางสาวธีระนาฏ เมฆอนันต์ธวัช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
228 62474083 นายศุภกิตติ์ สิงห์พยา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
229 62474212 นางสาวสาธิตา ศรีทอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
230 62471570 นางสาวธนาภรณ์ รู้ธำรงกุล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
231 62470788 นางสาวฉัตรยาลักษณ์ บรรดิษฐ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
232 62474489 นางสาวสุทธิดา ผาตี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
233 62473604 นายวรปรัชญ์ สัณฐิติวิฑูร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
234 62471693 นางสาวธันย์ชนก วานิช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
235 62470757 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ลือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
236 62474823 นางสาวอภิญญา ไชยมี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
237 62470122 นางสาวกฤตญวรรณ บุตรวงค์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
238 62470931 นางสาวชลธิชา ชื่นจันทร์เกิด วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
239 62471235 นางสาวณัฐกานต์ เสือเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
240 62471518 นายทิพานันท์ สุขโขเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
241 62471990 นางสาวน้ำฝน แสงตะคร้อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
242 62473123 นายภานุวัตร สมุทธารักษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
243 62473574 นายวรกันต์ พงษ์สุขพิณ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
244 62473024 นางสาวภคนันท์ มากพา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
245 62473901 นางสาววิไลวรรณ ซ้อนเพชร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
246 62470139 นายกฤตยชญ์ เงินเสือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
247 62471228 นายณัฐกร เทพรังสฤษฎิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
248 62474885 นางสาวอรรีญา จรรยารักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
249 62473581 นางสาววรดา ปัญญาลือ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
250 62472614 นางสาวพรชนก สอนทิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
251 62472836 นางสาวพิมพ์นารา ดงสา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
252 62470917 นางสาวชมภูนุท ไทยใหม่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
253 62471488 นางสาวติชิลา จันทะเล็ก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
254 62471556 นางสาวธนภรณ์ สาระชาติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
255 62471389 นางสาวณิชาภัทร ภคพงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
256 63316191 นางสาวธีรรัตน์ ฟักเขียว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
257 63316498 นางสาวรัตนธิดา บัวเข็ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
258 62474670 นางสาวเสนานี เจริญนุ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
259 62472843 นางสาวพิมพ์นารา เป็งมา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
260 62472027 นางสาวนิภา สงวนวงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
261 62473239 นางสาวมัลลิกา เฉลิมพงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
262 62473840 นางสาววิภาวรรณ สุคง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
263 62473277 นางสาวเมธาวี ณ.อิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
264 62473222 นางสาวมนทกานติ จันทร์จำรัส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
265 62474632 นางสาวสุภาวดี สว่างเมฆ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
266 62473079 นางสาวภัทรวดี เพ็ชจีน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
267 62474717 นางสาวหทัยกานต์ สมอินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
268 62472409 นางสาวปวีณา ศรีสมบัติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
269 62474397 นางสาวสุกัญญา สีบุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
270 62471938 นางสาวนลิน ย่องหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
271 62471303 นายณัฐพงศ์ ทัพทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
272 62471082 นายโชครวี คำอั้น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
273 62471167 นายณรงค์เดช นาดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
274 62470993 นายชัยวัฒน์ รัตนวิภาคกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
275 62470610 นายจิรวัฒน์ เติมศิลป์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
276 62475059 นายอิทธิพัทธ์ สารบรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
277 62471709 นายธาม ทัศจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
278 62471761 นายธีระพงศ์ ประจวบจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
279 62474076 นายศิวภาค เพ็ญสุภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
280 62473963 นายศักดิ์พล เกษามูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
281 63316405 นางสาวภัคจิรา จันทร์ประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
282 62472812 นายพิทวัส ขันติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
283 63522981 นายพิพัฒน์ โพธิ์พันธุ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
284 63162446 นางสาวเปมิกา ชมภูทวีป วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
285 63521564 นางสาวทิฆัมพร ปอสันเทียะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
286 63524787 นางสาวอรณิชา น้อมสิริ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
287 63523421 นางสาวรัชฎาพร ใจกว้าง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
288 63524701 นางสาวหัทยา จันสะวะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
289 63315927 นางสาวชญาภา มหาสัตย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
290 63523988 นางสาวศศิธร ปิ่นพิมาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 63521540 นางสาวตอฮีเราะห์ กาซอ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
292 63316245 นางสาวปทิตตา สาศิริ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
293 63316368 นางสาวพิมพ์พิศา เพียรไธสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
294 63560259 นางสาวณัฐกานต์ หอมรื่น พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
295 62661117 นางสาวนพเก้า ศุภกนิษฐถวิล ทศ.บ.10
296 62662336 นางสาวสิริกร กรีอุทัย ทศ.บ.10
297 62662510 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สิน ทศ.บ.10
298 62661544 นายพศุตม์ สวนกูล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
299 62660677 นางสาวฐิติรัตน์ เผือกทอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
300 61710632 นายธนาธิป ยาวิลาศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
301 62711430 นางสาวพิมพกา กั้วจำนงค์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
302 62711195 นายบุญเยี่ยม คำปัน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
303 62711065 นายนภัสถ์ เสริมสุข ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
304 62710327 นางสาวจิราวรรณ ปาณะดิษฐ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
305 62710174 นางสาวขนิษฐา หงษ์สร้อยคำ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
306 62710105 นางสาวกอปรบุญ วิชัยขัทคะ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
307 62711812 นางสาววันวิสา สุธรรมมา ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
308 62710563 นางสาวฐานิยา รุ่งเรือง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
309 62711683 นางสาวโยษิตา เปินสมุทร ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
310 62710914 นางสาวธัญลักษณ์ ใจงาม ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
311 62710280 นายจิรภัทร ช่วยหลำ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
312 62711188 นายบุญเดช มั่งมีมหาศาล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
313 62711423 นายพิชญุตม์ ทรัพย์อนันต์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
314 61711189 นายภูริเดช บุญคุ้ม สถ.บ.10
315 61711158 นายภานุพงษ์ เน่าบู่ สถ.บ.10
316 61711141 นายภาณุวัฒน์ จันธิมา สถ.บ.10
317 61711028 นายพฤฒภณ สีบานเย็น สถ.บ.10
318 61710755 นายนครินทร์ มูลฐี สถ.บ.10
319 61710991 นายพชร เอี่ยมมะ สถ.บ.10
320 62712147 นางสาวสุธินี เจริญวิกกัย สถ.บ.10
321 62712352 นางสาวอัญชิสา ผลทอง สถ.บ.10
322 61710151 นายคุณัชญ์ ทุคหิต สถ.บ.10
323 61710779 นายนนทพัทธ์ ขันคำนันต๊ะ สถ.บ.10
324 61710786 นายนรภัทร สินขุนทด สถ.บ.10
325 61710137 นายเกรียงไกร โนจรมา สถ.บ.10
326 61710762 นายนนทนันท์ รณคนา สถ.บ.10
327 61711271 นายรัชนัย รัชบุตร สถ.บ.10
328 62710655 นายณัฐกรณ์ กัตฐะ สถ.บ.10
329 62710167 นางสาวเกศกนก จันทร์ทอง สถ.บ.10
330 62711300 นางสาวผกามาส เดชะผล สถ.บ.10
331 61711578 นางสาวสิริกร ยารักษ์ สถ.บ.10
332 62711744 นางสาวรัตนพร เทพทอง สถ.บ.10
333 62712000 นางสาวสมิตา เลิศกระจ่างจินดา สถ.บ.10
334 62712185 นางสาวสุภชา สุประการ สถ.บ.10
335 61710168 นางสาวจารุวรรณ อินยา สถ.บ.10
336 61711073 นางสาวเพ็ญพิชชา พรมอินทร์ สถ.บ.10
337 61711677 นางสาวสุพัชกานต์ โลหะเวช สถ.บ.10
338 61710885 นางสาวปราญชลี ปิ่นแก้ว สถ.บ.10
339 61711042 นางสาวพิชญา กิตติธาราทรัพย์ สถ.บ.10
340 61711585 นางสาวสิริวงค์ คำยี่ สถ.บ.10
341 61711080 นางสาวเพนนี แสงอาวุธ สถ.บ.10
342 61711615 นางสาวสุทิศา เรืองฤทธิ์ สถ.บ.10
343 61710861 นางสาวเนตรนภา พันธุ์กาง สถ.บ.10
344 61710243 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขทอง สถ.บ.10
345 61711776 นางสาวอมรรัตน์ วังแสง สถ.บ.10
346 61711127 นางสาวภัทราภรณ์ ขาวพุ่ม สถ.บ.10
347 61710816 นางสาวนิธิกานต์ ห่อหุ้ม สถ.บ.10
348 61710793 นางสาวนันทพร พันธุ์รักษ์ สถ.บ.10
349 61711561 นางสาวสินิทรา นฤสุขสวัสดิ์ สถ.บ.10
350 61711462 นางสาวศศิวรรณ แจ้งกระจ่าง สถ.บ.10
351 61711349 นายวรนนท์ ชูอินทร์ สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
352 63191750 นายปฐมพงศ์ ไอยศูรย์ น.บ.10
353 63193440 นายสุรชัช วงค์ถาติ๊บ น.บ.10
354 63191989 นายพลอธิป เขจรศาสตร์ น.บ.10
355 63191491 นายธีรศักดิ์ สีนวล น.บ.10
356 63192269 นายภัทรชัย สวนนุ่ม น.บ.10
357 63191743 นายปฏิภาณ ต่อรัมย์ น.บ.10
358 63190951 นายณัฏฐพล กุลโสธร น.บ.10
359 63192382 นายภุชิสส์ ค้อมทอง น.บ.10
360 63191903 นายพงศ์พณิช ประเสริฐศักดิ์ น.บ.10
361 63191774 นายประวิทย์ ทมิฬชัย น.บ.10
362 63190883 นายณธรเทพ สุขโท้ น.บ.10
363 63190784 นายชัยรัตน์ ทองมา น.บ.10
364 63193105 นายศุภณัฐ แก้วกลิ่น น.บ.10
365 63190555 นายจิรายุ วังคีรี น.บ.10
366 63193457 นายสุรศักดิ์ เพิ่มพิพัฒน์ น.บ.10
367 63193143 นายสมพชร นามแก้ว น.บ.10
368 63192207 นายพีรพัฒน์ ถิ่นจอม น.บ.10
369 63190517 นายจิตตภณ จงสมจิตต์ น.บ.10
370 63192344 นายภานุวัฒน์ ชูขำ น.บ.10
371 63190340 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณคีรี น.บ.10
372 63190159 นายกรภัทร์ พิมพา น.บ.10
373 63190166 นายกรรชัย เขียวแก้ว น.บ.10
374 63190074 นายสรายุ ตันติสุขารมย์ น.บ.10
375 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
376 63193853 นางสาวณัฏฐริตา ดีศรี น.บ.10
377 63190630 นางสาวจุฑาลักษณ์ พรพฤฒิพงศ์ น.บ.10
378 63191682 นางสาวเนตรชนก ขำปลอด น.บ.10
379 63192054 นางสาวพัณณิตา เส็งขำ น.บ.10
380 63190654 นางสาวเจตสิกา จำนงประโคน น.บ.10
381 63193419 นางสาวสุภาพร เขื่อนสุวรรณ์ น.บ.10
382 63193396 นางสาวสุพิชญา จิตอารีย์ น.บ.10
383 63193334 นางสาวสุนทรี นิ่มเป็นสุข น.บ.10
384 63192481 นางสาวมนัสวรรณ องอาจ น.บ.60
385 63192177 นางสาวพิรดา วีระพันธ์ น.บ.10
386 63191675 นางสาวนิสารัตน์ แสงเลื่อม น.บ.10
387 63190593 นางสาวจุฑาภรณ์ เกี๋ยงคำ น.บ.10
388 63191798 นางสาวปริยาภัทร กาตะคุ น.บ.10
389 63190791 นางสาวชิดชนก ทรัพย์ประเสริฐดี น.บ.10
390 63193006 นางสาวศศิกานต์ พ่วงความสุข น.บ.10
391 63192801 นางสาววสุกาญจน์ สิทธิอ่วม น.บ.10
392 63192559 นางสาวยุวดี คุ้มบำรุง น.บ.10
393 63192313 นางสาวภัทราภรณ์ ผึ้งแย้ม น.บ.10
394 63191422 นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง น.บ.10
395 63193495 นางสาวหนึ่งฤทัย เชื้ออินทร์ น.บ.10
396 63191446 นางสาวธันยพร บุญเพ็ง น.บ.10
397 63192030 นางสาวพัชราภา ภู่ระหงษ์ น.บ.10
398 63191842 นางสาวปิยธิดา ดอกคำ น.บ.10
399 63190913 นางสาวณัชชา น่วมวัฒน์ น.บ.10
400 63193754 นางสาวอัญชิสา อินเสือ น.บ.10
401 63193402 นางสาวสุภาณี จันทะดวง น.บ.10
402 63193303 นางสาวสุธิษา แก้วจันทร์ น.บ.10
403 63193181 นางสาวสโรชา ทองดอนจุ้ย น.บ.10
404 63191118 นางสาวณิชากร ทองเครือมา น.บ.10
405 63192962 นางสาวศจิกานต์ อยู่นิ่ม น.บ.10
406 63192092 นางสาวพิชญา ทองไทย น.บ.10
407 63191712 นางสาวบุญธิดา แก้วย้อย น.บ.10
408 63190357 นางสาวกีรนันท์ ศรีนวล น.บ.10
409 63190029 นางสาวกนกกร แซ่เจี่ย น.บ.10
410 63190401 นางสาวขวัญสกุล สืบสม น.บ.10
411 63190364 นางสาวกุลณัชชา โพธิ์อินทร์ น.บ.10
412 63190067 นางสาวสุธินี พลภักดี น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
413 62261805 นายณัฐนนท์ น้อยเหนื่อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
414 63265895 นายณัชพล ตระกูลอินทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
415 63265918 นายธนทัต วัฒนวงศ์สุโข ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
416 63265956 นายปุริศ โพธิ์เงิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
417 63266038 นายวศิน สิงห์ชา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
418 63262283 นายธีรพงษ์ โพธิ์ขำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
419 63262658 นายนิธิศ ทุกขนิโรธ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
420 63265963 นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
421 62264028 นางสาวภัคชนัญ กิติวรธนากุล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
422 63265970 นางสาวพิชญาภา อสิพงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
423 63262528 นางสาวนันทศิริ กล่ำคุณ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
424 63263181 นางสาวพรณัฐชา อ้นอิน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
425 63265925 นางสาวธัญยพร เสนาใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
426 62261386 นางสาวชาลิสา จากกิ่งเรืองโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
427 62262215 นางสาวทัศนีย์วรรณ คำโมง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
428 62260761 นางสาวจิรกานต์ เล็กจินดา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
429 63262610 นางสาวนิชาภา บุญทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
430 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
431 63266076 นายไชยพศ จันทร์แสงสุก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
432 62262574 นางสาวธันยมนย์ คงคาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
433 62260518 นางสาวขวัญใจ ศรีสถาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
434 62261454 นางสาวญาณิศา พลัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
435 62261119 นางสาวชนิดา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
436 63261828 นางสาวธัญทิพย์ นิธิศพงศ์ไพศาล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
437 62262697 นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
438 63263495 นางสาวพิชญดา พัฒนประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
439 63264263 นางสาวรุจีรา บุทธิจักร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
440 63264683 นางสาวศรีดา นาแล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
441 62262031 นางสาวณิชาภัทร บุบผา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
442 62261300 นายชัชวาลย์ บริสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
443 62261249 นางสาวชลนิภา พงศธรพฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
444 62260747 นางสาวจิตสุภา มณีกาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
445 63265260 นางสาวสุพรรณิกา ธนสัมบัณณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
446 63262962 นางสาวปัทมา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
447 63262566 นางสาวนันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
448 63263303 นางสาวพรรณวดี ชมกลิ่น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
449 62264202 นางสาวมนพร แสนศิลา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
450 62263496 นางสาวพรนภา จันทร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
451 62263090 นางสาวเบญจวรรณ เกตุมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
452 62264660 นางสาววราภรณ์ ตันติกุล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
453 62264301 นางสาวมินทร์ธิรา หะฉิมมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
454 62264936 นางสาวศวิตา หอมสุวรรณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
455 62264233 นางสาวมนัสนันท์ มาเวหา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
456 62264899 นางสาวศรัญญา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
457 62263557 นางสาวพรพรหม พันธ์ภู่ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
458 62264370 นายรณกร ยินดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
459 62260938 นางสาวจุฑามาศ บัวส้ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
460 62262499 นางสาวธัญลักษณ์ เฉยชู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
461 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
462 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
463 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
464 63260111 นางสาวกนกวรรณ สอนนิล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
465 63265406 นางสาวสุภาวดี อุทัยทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
466 63260166 นางสาวกรกนก คำวิจิตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
467 63263112 นางสาวพนิดา เจนจบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
468 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
469 63261071 นางสาวชญาพัฒน์ มุ้งกุลณา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
470 63265796 นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
471 63260654 นางสาวคัทลียา ดวงตัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
472 63265888 นางสาวชนชม ปราบคเชนทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
473 63260364 นางสาวกาญจนาพร มโนมัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
474 62315621 นางสาวสุทธิดา ห้วยผัด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
475 62263311 นางสาวปิยธิดา ชัยภูมิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
476 62310718 นางสาวจณิสตา สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
477 62260020 นางสาวกชวรรณ พรมคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
478 62262895 นางสาวนัทกาญจน์ กาฬภักดี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
479 62263250 นางสาวปะนัตฎา ปันคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
480 63265901 นายทวีเกียรติ เรือนจุมปู ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
481 63261255 นายชินดนัย พันธ์เจริญพร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
482 63264355 นายวชิรวิทย์ งอบโคกกรวด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)60
483 63266045 นายสุทธิภัทร ทรงกลด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
484 62262239 นางสาวทิพย์เกษร สมพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
485 63260555 นางสาวเกวลี หาญพล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
486 62264974 นางสาวศศิมาภรณ์ เทียนมงคล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
487 62265681 นายสุริเยนทร์ คมขำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
488 62261751 นายณัฐดนย์ ปุ้ยพันธวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
489 62261690 นายณัฐชนน ศรีบุญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
490 62263656 นางสาวพลอยบุญ บุญพลอย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
491 62261775 นางสาวณัฐธิดา ศรีภิรมย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
492 62260471 นางสาวเกศินี คงศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
493 62265100 นายศิวพงษ์ พงษ์เซียงซา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
494 62264264 นางสาวมานิตา สุนทรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
495 63263990 นายเมธัส ยมเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
496 62348261 นางสาวสุพิชฌาย์ พัฒนศักดิ์สุธี นศ.บ.10
497 62344621 นางสาวปิยมาภรณ์ พลยงค์ นศ.บ.10
498 62340029 นางสาวภัสสรา ขัดนาค นศ.บ.10
499 62342542 นางสาวดวงหทัย ยวงคำ นศ.บ.10
500 62343716 นางสาวนัทธ์ชนัน วุฒิธรรม นศ.บ.10
501 62340371 นางสาวกัญญ์วรา พลอาภา นศ.บ.10
502 62341705 นางสาวโชติรส คำปินตา นศ.บ.10
503 62340098 นางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา นศ.บ.10
504 62348605 นายอภิลักษณ์ บุญโห้ นศ.บ.10
505 62345758 นายภาคภูมิ พรหมเมธ นศ.บ.10
506 62347301 นายศักดิ์สิทธิ์ เรือนแก้ว นศ.บ.10
507 62347493 นายศุภชัย ชินบุตร นศ.บ.10
508 62347561 นายศุภวิชญ์ เกิดปั้น นศ.บ.10
509 62344706 นายแผ่นดิน สั่งการ นศ.บ.10
510 62343884 นายนิปุณ แข็งขัน ลัลล์ลลิล นศ.บ.10
511 62343006 นายธนากร คงกล้า นศ.บ.10
512 62343396 นายธีระพล ตันยะเวช นศ.บ.10
513 62520049 นางสาวกนกพร แพ่งเสือ นศ.บ.10
514 62348889 นางสาวอัญชนา ดานวล นศ.บ.10
515 62349114 นางสาวอินทิรา ขำพงศ์ นศ.บ.10
516 62349138 นางสาวอิสริยา สิทธิไกรพงษ์ นศ.บ.10
517 62346595 นางสาววรรณวริน ช่างสันเทียะ นศ.บ.10
518 62347332 นางสาวศิรประภา เปรมกระโทก นศ.บ.10
519 62347738 นางสาวสรินญา มาตโค้ง นศ.บ.10
520 62346809 นางสาววันวิสาข์ วิชัยรัมย์ นศ.บ.10
521 62340166 นางสาวกมลชนก วิรัชวงษ์ บช.บ.10
522 62343112 นางสาวธัญญาลักษณ์ คนโท บช.บ.10
523 62346045 นางสาวเมขลา วงษ์โสภา บช.บ.10
524 62346977 นางสาววิภาวี เพิ่มพูล บช.บ.10
525 62347059 นางสาววิสสุตา เขียวน้ำชุ่ม บช.บ.10
526 62345840 นางสาวภิญญดา สุขเขียว บช.บ.10
527 62347387 นางสาวศิริภัคร์ มุ้งทอง บช.บ.10
528 62346311 นางสาวรินรณี จินะ บช.บ.10
529 62348254 นางสาวสุพิชฌาย์ คชสีห์ บช.บ.10
530 62348100 นางสาวสุธาพร อากาศเย็น บช.บ.10
531 62348650 นางสาวอมรรัตน์ เป๊กตะนะ บช.บ.10
532 62347431 นางสาวศิริลักษณ์ มีโต บช.บ.10
533 62340845 นางสาวจามจุรี ทองน้อย บช.บ.10
534 62342474 นางสาวณิชาภัทร วงษ์ภูมิ บช.บ.10
535 62349077 นางสาวอินทิรา พรมมา บช.บ.10
536 62341651 นางสาวชุตินันท์ หยัดน้ำ บช.บ.10
537 62341736 นางสาวญาณิศา สวัสดิ์ดิเรกศาล บช.บ.10
538 62341835 นางสาวฐิตินันท์ กันทะคีรี บช.บ.10
539 62341248 นางสาวชญานิศฐ์ ไคล้คง บช.บ.10
540 62340821 นางสาวจันทิมา จันทิมาพร บช.บ.10
541 62345192 นางสาวพิชญาภา เงินพล บช.บ.10
542 62345154 นางสาวพิชชาพร ตู้ทอง บช.บ.10
543 62344768 นางสาวพณิดา ดีสงเคราะห์ บช.บ.10
544 62343143 นางสาวธัญลักษณ์ คำพัน บช.บ.10
545 62344928 นางสาวพรพรรณ สายสร้อย บช.บ.10
546 62344126 นางสาวเบญญทิพย์ ปิติวรโชติธนันท์ บช.บ.10
547 62348568 นายอนุสรณ์ กิตินันท์กุล บธ.บ. (การเงิน)10
548 62343679 นางสาวนวพรทิพย์ ธูปหอม บธ.บ. (การเงิน)10
549 62342689 นางสาวทิพวรรณ สายหยุด บธ.บ. (การเงิน)10
550 62344218 นางสาวปณิตา อินยา บธ.บ. (การเงิน)10
551 62342061 นางสาวณัฐณิชา สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
552 62347585 นางสาวศุภสุดา เชื้อเทียม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
553 63263624 นางสาวพีรดา ผิวเหลือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
554 62348636 นายอภิสิทธิ์ พุ่มจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
555 62344201 นายปฏิภาค หมีคุ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
556 62344171 นายปกรณ์ กุลจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
557 62347912 นายสิปปวิชญ์ พรมมีเดช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
558 62348506 นายอธิวัฒน์ พันพิพัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
559 62341224 นางสาวชญานิชฐ์ มิ่งกลิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
560 62344652 นางสาวปุญญิศา นันต๊ะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
561 62343334 นางสาวธีรดา ศรีสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
562 62340388 นางสาวกัญญาณัฐ ทองธานี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
563 62340494 นางสาวกัลยกร ช่วยสุด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
564 62340883 นางสาวจารุวรี วิลัย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
565 62345574 นางสาวภัณฑิรา โรจน์ยินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
566 62347837 นางสาวสาริศา บุญผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
567 62346847 นางสาววาสินี ฉิมพาลี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
568 62348193 นางสาวสุนิสา ขันกะสิกรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
569 62340548 นางสาวกานต์สินี กวีศรีเดชา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
570 62264912 นางสาวศรุตา ศิริโรจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
571 62344645 นางสาวปิยาภรณ์ รอดนิ่ม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
572 62261553 นางสาวฐิติมา ปิ่นแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
573 62163697 นางสาวสุภัสสรา ทารมนต์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
574 63162477 นายพชรพล สังข์สุวรรณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
575 62349060 นายอิทธิพล พลอยประดับ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
576 62348674 นายอมรเลิศ ปัญจะมงคล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
577 62348551 นายอนุกูล แต้ห่าน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
578 62347554 นายศุภฤกษ์ ฟองคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
579 62347714 นายสรายุทธ ยอดเพ็ชร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
580 62340456 นายกัณต์รพี ทองมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
581 62345024 นายพศวัต หาบุตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
582 62342597 นายตรีศูล สุวรรณนุช บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
583 62347028 นางสาววิรดา แสงเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
584 62348292 นางสาวสุพิชญา แก้วเวียน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
585 62348247 นางสาวสุพัตรา มาเนตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
586 62349091 นางสาวอินทิรา สมพงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
587 62346373 นางสาวลักษิกา วงศ์บุญจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
588 62345499 นางสาวแพรพลอย อินทราวุธ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
589 62349152 นางสาวไอริณ แพรปาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
590 62347691 นายสรณัฐ ล้อสินคำ ศ.บ.10
591 62347646 นางสาวศุศิรา สินธุ์ญา ศ.บ.10
592 62348452 นางสาวหทัยภัทร หล่อประดิษฐ์ ศ.บ.10
593 63265727 นางสาวอสมาภรณ์ หนูนาค ศ.บ.10
594 62342788 นายธนกฤต สกุลอ๊อด ศ.บ.10
595 60662475 นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน ศ.บ.10
596 62341798 นางสาวฐานมาศ ฤทธิ์ทอง ศ.บ.10
597 62345123 นางสาวพัสตราภรณ์ แวงชัยภูมิ ศ.บ.10
598 62348926 นางสาวอัยมีย์ มาคราม ศ.บ.10
599 62343099 นายธวัลรัตน์ ราชกิจ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
600 62346731 นางสาววริศรา ทานาฤทัย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
601 62348186 นางสาวสุนิษา ประนัดโส ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
602 62342054 นางสาวณัฐณิชา จันทะสุวรรณ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
603 62342078 นางสาวณัฐณิชา กองแก้ว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
 คณะสังคมศาสตร์
604 62241234 นายณัชนนท์ แสงนาค ร.บ.10
605 62240442 นางสาวขวัญนรี อยู่หอม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
606 62244655 นางสาวโสรญา จารุณะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
607 62240282 นางสาวกานต์พิชชา จิรธัญญ์ธนันดา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
608 62241562 นายโดมชัย ส่งศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
609 63262641 นางสาวนิธิพร วงศ์พานิช ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา