รายชื่อนิสิต
รายวิชา303438 : Industrial Motor Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60363143 นายพชรพล เรืองนุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 60363976 นายรัชพล สุขประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 60365673 นายอภิรักษ์ สงฆ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 61363876 นายวีรพล คำดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 61363166 นายภาคภูมิ ยองเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 61361025 นายชานน เชื้อแหว้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61361650 นายทองสุข สินธพเรืองกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 60361422 นายณัฐวรรธน์ พัฒนโพธิกร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 61361469 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 61361711 นายธงไชย สุขไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 61361131 นายไชยวัฒน์ ทองดำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 60365475 นายเสรี อินทมินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 60362016 นายธนิสร ตันตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 60360616 นายจักรกฤษณ์ เตจ๊ะนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 60362283 นายนฐพล สำลีปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 61360936 นายชยุตพงศ์ แช่มเล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 61363548 นายวรปรัชญ์ ตาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา