รายชื่อนิสิต
รายวิชา305211 : Electrical Circuit for Computer Engineering
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61361421 นายณัฐพล ผิวแดง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 61361117 นายชูชัย อาคม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 61361735 นายธนกร แสวงลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 61362701 นายปุณยวัจน์ ปรางเปรมปรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62364513 นายพีรณัฐ โสภานะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 63364826 นายภาณุวิชญ์ จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 63362693 นายธนิกกุล พรมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 63364659 นายภัทรพล สร้อยทา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 63367131 นายสุริยกมล กาโร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 63361191 นายเฉลิมพล โพธิราแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 63363683 นายปพน อุตรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 63365175 นายยศนันท์ เหล่ากำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 63362419 นายธนกร คำเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 63362426 นายธนกร วรรณจักร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 63362846 นายธีรโชติ สิทธิกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 63364543 นายพีรียุตม์ นันติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 63362082 นายณัฐวุฒิ บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 63362860 นายธีร์ทัต คำอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 63360194 นายกฤตภาส เชียงไตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 63361290 นายชนสิทธิ์ ธรรมเลอศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 63364536 นายพีรันธร จิโน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 63361702 นายณธกร เอี่ยมละออ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 63363522 นายบริพัฒน์ แสนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 63367292 นายอธิพิสุทธิ์ จูมวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 63362907 นายธีรภัทร หมวกสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 63361467 นายชัยวัฒน์ ฉิมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 63364666 นายภัทรพล จ้อยสุดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 63362396 นายธญานนท์ รอดสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 63362686 นายธนาพงษ์ ฟูเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 63364772 นายภาณุพงศ์ มานพกวี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 63362518 นายธนบดี บุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 63362150 นายณันฐกรานต์ วงศ์หาญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 63367230 นายหัฏฐกร สงค์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 63365564 นายวรธน มุงคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 63368084 นายปรีดี ไชยกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 63364017 นายปุณณวิชญ์ พามี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 63362136 นายณัฐศิษฎ์ บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 63361955 นายณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 63367681 นายอฤทัย จันทไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 63362587 นายธนภัทร เจกวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 63362075 นายณัฐวัฒน์ มวลคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 63363454 นางสาวนิภาภัทร เคียนยี่คิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 63366189 นางสาวศิริลักษณ์ วอนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 63366691 นางสาวสุกัญญา วันดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 63366769 นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 63364635 นางสาวภัทร์นรินทร์ แซ่ว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 63363911 นางสาวปิยะฉัตร บุญโส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 63363577 นางสาวบุณยาพร ศักดา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 63366219 นางสาวศิลาลัย รักขะภัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 63365298 นางสาวรดา ยอดคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 63360316 นางสาวกัญญาณัฐ เพชรประดับ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 63364819 นางสาวภาณุมาศ หาดซุยทราย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 63361788 นางสาวณัฎฐินันท์ แรงขิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 63364192 นางสาวพลอยไพลิน อินจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 63367148 นางสาวพัณณ์ชิตา ทองลิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 63361221 นางสาวชฎาพร ทองภูธร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 63364277 นางสาวพัณณิตา คำแสน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 63361726 นางสาวณพิชญา ทาเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 63360132 นางสาวกรกนก รินพล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
60 63363126 นางสาวนภัสร พูลหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
61 63365038 นางสาวมนัสนันท์ ธงตระกูลรัตนา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
62 63367018 นางสาวสุภัสสา บัวเพ็ชร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
63 63360682 นางสาวขวัญเรขา อเนกสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
64 63364376 นายพิทักษ์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
65 63362945 นายธีรยุทธ วันเชียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
66 63360217 นายกฤติ ครุฑธานุชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
67 61360271 นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา