รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 57260421 นางสาวปิยนุช ยิ้มสาระ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 57262173 นางสาวธัญญารัตน์ คงหุ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 57413193 นางสาวสิริยานันท์ พูนแบน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 57711596 นางสาวจุฑามาศ ใจสมัคร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 57760402 นางสาวศศินาถ สุวรรณวิทย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 58262059 นางสาวปิยากร วังสินธร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 58347497 นางสาวรัตนาพร พุดสาคร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 60163040 นายสุรเชษฐ์ คำฝั้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 60243773 นายบวร เหลี่ยมไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 60260114 นางสาวกรวรรณ ปลุกเศก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 60260220 นางสาวกิตติมา บุญอยู่ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 60260480 นางสาวเจนนิษา กระทุ่มศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 60260633 นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงชมภู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 60260756 นางสาวณริศรา กระจอนกลิ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 60260787 นางสาวณัฏฐยา ยศสอน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 60260909 นายณัฐพล ใจเอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 60260923 นายณัฐเมธา จิตรกำเหนิด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 60261067 นางสาวธนพร เมืองลี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 60261234 นางสาวธัญลลิต ทะมองไชย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 60261258 นายธันวา ภาคาเนตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 60261371 นางสาวนริศรา ปาลี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 60261821 นายพงธ์ธร พวงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 60261869 นางสาวพงษ์นภา กลอยเดช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 60261999 นางสาวพัชรพร มงคลพันธุ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 60262132 นางสาวแพรวพรรณ บุญรอด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 60262286 นางสาวเมขลา ถือแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 60262484 นางสาววราภรณ์ เกิดพิมาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 60262606 นางสาวศศิธร กล่อมจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 60262767 นายสนธยา เกิดชื่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 60262774 นางสาวสโรชา ปามิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 60262811 นางสาวสาวิตรี จันทาโลก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 60263108 นางสาวสุภาวดี ศรีลาบัว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 60263306 นางสาวอรทัย ป้องพั้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 60263351 นางสาวอัฉรียา น่วมอิ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 60263368 นางสาวอัญชลี เจริญดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 60263405 นางสาวอาภัสรา แก้วทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 60263498 นายเอกวัฒน์ จันทร์เส็ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา