รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61160086 นางสาวกรวรรณ วงศ์อุไร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 61160420 นายชญานนท์ บัวจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 61160499 นางสาวชลธิชา โพธิบัลลังค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
4 61160536 นางสาวญาณภัทร เสือน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 61160543 นางสาวญาณิศา งีสันเทียะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 61160673 นายณัฐชาวัฒน์ อ้นอิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 61161397 นางสาวพรชนก สายจันเจียม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 61161816 นางสาววรรณนิภา บุญดุฉาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 61161861 นางสาววรัญญา บ้านพรวน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 61162165 นายสหัสวรรษ ปู่ซึ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
11 61162189 นางสาวสารินี สมมิตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 61162196 นางสาวสาวินี สลับสี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 61162561 นางสาวอารียา ยกยิ่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
14 61210279 นางสาวญาณิศา หน่อใหม่ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
15 61210392 นายณัฐชนน จิตผ่อง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
16 61210651 นางสาวนภัสชล หอมแก่นจันทร์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
17 61211047 นางสาวภัทรภร วงค์พุทธคำ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
18 61211054 นางสาวภัทรวดี สันชุมภู ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
19 61211061 นางสาวภัทริณี วัฒนศรี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
20 61211245 นางสาววาหลี ตาดวงจิตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
21 61211498 นางสาวอภิชญา เต็งสวัสดิ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
22 61312690 นางสาวนิศาชล ศิลาฤทธิ์ วท.บ. (เคมี)10
23 61313284 นางสาวพนาไพร สายอุ่นใจ วท.บ. (เคมี)10
24 61314182 นางสาวมุทิตา หมื่นศรี วท.บ. (เคมี)10
25 61314236 นางสาวยุพารัตน์ มุยคำ วท.บ. (เคมี)10
26 61314410 นางสาวลลิตา เครือจิต วท.บ. (เคมี)10
27 61316254 นางสาวอำภาพร หาญรักษ์ วท.บ. (เคมี)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 61360035 นางสาวกนกกาญจน์ ปลื้มวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 61360738 นางสาวจิรัฐติกาล ยืนยาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 61360806 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 61360820 นางสาวเจนจิรา นาหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 61360950 นางสาวชลดา โคตแป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 61361001 นางสาวชวัลลักษณ์ นูสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 61361117 นายชูชัย อาคม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 61361186 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 61361193 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61361834 นายธนพัฒน์ คุ่ยต่วน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
38 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 61361957 นายธนากร อินสุตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61362053 นางสาวธันวามาส ทิอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 61362527 นายปฏิภาณ ปันบุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 61362664 นางสาวปาลิตา สวนกัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
43 61363128 นายภควัฒน์ เทศแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 61363425 นางสาวรัฐญาภรณ์ พุ่มทิม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 61363487 นางสาวลลิตา กางถิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 61363944 นายศรินทร์ ปาละบ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 61364071 นายศิริพงศ์ บังศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
48 61364088 นายศิวกร ทองคุ้มญาติ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
49 61364484 นายสิรวิชญ์ จันทะภา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
50 61364583 นางสาวสุชานันท์ แซ่พู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
51 61364682 นางสาวสุพัตรา เปรมจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
52 61364767 นายสุวิทย์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
53 61364835 นายอติกานต์ จันทร์แพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 61364873 นายอนุชา สว่างจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 61365009 นายวชิรวิทย์ มนูญวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
56 61365139 นางสาวอุไรลักษณ์ ราชสิงโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 61365153 นางสาวไอสยา จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
58 61365290 นายณัฐพล อินวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
 คณะศึกษาศาสตร์
59 61410099 นายกรวิชญ์ แดงชาวนา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
60 61410266 นายกิตติภัฎ เฉื่อยฉ่ำ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
61 61410341 นายคณิติน ทองเงิน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
62 61410488 นางสาวจิดาภา นาคภู่ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
63 61410679 นายชญานนท์ เสือโต กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
64 61410891 นางสาวชลิตา รอดกล่ำ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
65 61410907 นายชวนากร สิงห์เปรม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
66 61410952 นายชัชวาลย์ เอี่ยมสำอางค์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
67 61410976 นายชัยมงคล ไชยศรี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
68 61411188 นายณัฏฐชัย ฝ้ายเทศ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
69 61411201 นางสาวณัฐกมล นำทรัพย์รุ่งโรจน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
70 61411287 นางสาวณัฐฐินันท์ ดวงใจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
71 61411560 นายธนวัฒน์ ชื่นชอบ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
72 61411577 นายธนวัฒน์ ทองคำขาว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
73 61411836 นายธีรพัฒน์ แก้วมณีสมบัติ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
74 61411942 นางสาวนฤมลรัตน์ ห่วงเพชร กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
75 61411959 นายนลธวัฒน์ มหาวัน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
76 61412062 นายนิธินันท์ บุญขันธ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
77 61412406 นายปิติภูมิ พุ่มไม้ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
78 61412420 นายปิยเชษฐ์ ลาทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
79 61412437 นายปุริม ศรีนาคา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
80 61412451 นายพงศธร ไชยวงศ์ญาติ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
81 61412772 นายภัคพงษ์ อุประ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
82 61413106 นางสาวรุ่งนภา พาหล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
83 61413113 นางสาวรุ้งพราย หงษ์ขาวปูน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
84 61413137 นายรุจิภาส ประดิษฐจา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
85 61413250 นางสาววรรณศิริ อินมา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
86 61413274 นายวรวิช คำบุญ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
87 61413298 นางสาววรางคณา แก้วอินทร์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
88 61413748 นายสิรภพ กันแก้ว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
89 61413960 นางสาวสุพิชญา รักษาพันธ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
90 61413991 นางสาวสุมิลตรา ทาคำสุข กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
91 61414110 นายอดิศร กันภัย กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
92 61414219 นายอมรพงษ์ สอนแหยม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
93 62410142 นายก้องภพ ธีรสฤษกุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
94 62410197 นางสาวกัญญาภัค รู้คงประเสริฐ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
95 62410210 นางสาวกัญญารัตน์ สีสุกไฮ้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
96 62410296 นายกิตติธัช พรหมสุวรรณดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
97 62410395 นางสาวกุลนันท์ กระสาย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
98 62410470 นางสาวข้าวหอม กลันทปุระ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
99 62410487 นางสาววทานิกา โฆษิตธนิณภากุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
100 62410500 นางสาวคฑามาศ สีเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
101 62410531 นายคณิน ทองคำกูล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
102 62410548 นายคำภีร์ ทัศเกตุ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
103 62410678 นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
104 62410883 นางสาวชญานิศ สิทธิวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
105 62410920 นางสาวชนากานต์ ด้วงวัง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
106 62410975 นางสาวชยุดา เกิดเที่ยง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
107 62411057 นายชวิน ไชยมหา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
108 62411101 นายชาตโยดม จันมา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
109 62411163 นางสาวโชติญาดา ชาลีวรรณ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
110 62411279 นางสาวณภัสภรณ์ จันทโชติ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
111 62411323 นางสาวณัฎฐณิชา สวนที กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
112 62411781 นายธนภัทร บุญศิลป์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
113 62411842 นางสาวธมนพร กาญจนวงษ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
114 62411880 นางสาวธิญาดา กาปัญญา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
115 62412061 นางสาวนฤมล โคกศรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
116 62412146 นางสาวนันทวัน ตองอ่อน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
117 62412207 นายนิติยะ มะลิวัลย์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
118 62412238 นายบารเมษฐ์ ช้างชน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
119 62412412 นางสาวปรินทร ใจวงค์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
120 62412429 นางสาวปริมธัญญ์ คงศิริรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
121 62412436 นางสาวปวีณ์ธิดา ชูสงฆ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
122 62412443 นางสาวปัญญดา สมวันดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)12
123 62412504 นางสาวปิยวรรณ แก้วทิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
124 62412511 นางสาวปิยะธิดา แก้วกอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
125 62412559 นางสาวเปี่ยมหทัย ขัติเนตร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
126 62412665 นางสาวพรนภัส เปรมวัฒนะ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
127 62412795 นางสาวพัทธนันท์ นิ่มมณี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
128 62412801 นางสาวพิชชาพร ทองทา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
129 62412818 นางสาวพิชชาภรณ์ ประเสริฐไทย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
130 62413006 นางสาวภควดี คงกรุด กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
131 62413013 นางสาวภัคศุภร อยู่บาง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
132 62413105 นายภาธร พรมพิชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
133 62413211 นางสาวมนรัตน์ ท้วมภู่ทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
134 62413310 นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
135 62413334 นางสาวเยาวลักษณ์ จันนะชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
136 62413679 นายวัชรพล นามวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
137 62413723 นางสาววิจิตรา อินตลาดชุม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
138 62413761 นายวุฒินันท์ เทพอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
139 62413891 นางสาวศิรินันท์ บุญเฉลิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
140 62414034 นางสาวสรชา นิมาภัณฑ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
141 62414041 นายสรวิชญ์ ประเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
142 62414171 นายสิริดนย์ แจ้งโห้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
143 62414218 นางสาวสิริภัทร ภู่ทับทิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
144 62414225 นางสาวสิริมา ป้วนป้อม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
145 62414287 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทียนชัยพนา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
146 62414348 นายสุทธิพงศ์ ซาเสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
147 62414362 นางสาวสุธาสินี อุตสาย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
148 62414430 นางสาวสุพิชชา สินธุสนธิชาติ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
149 62414508 นางสาวสุภิสร์สรา บุญชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
150 62414515 นางสาวสุมิตรา ดีเลิศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
151 62414546 นายสุรวิช จิตชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
152 62414584 นางสาวสุรีย์พร บำรุง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
153 62414591 นางสาวสุวนันท์ ทองอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
154 62414621 นายเสฏฐวุฒิ ใจทำดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
155 62414782 นายอภิชิต จีนเพชร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
156 62414829 นางสาวอมลณัฐ หุ่นธานี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
157 62414843 นางสาวอรอุมา มหาวงศ์นัน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
158 62414850 นางสาวอรัชพร สุวรรณ์บุต กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
159 62414867 นางสาวออมรัก จ้อนแจง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
160 62414935 นางสาวอาภาศิริ ดาอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
161 61520170 นางสาวกันธิมา กันอ่อง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
162 61520316 นางสาวจริญญา สุขเกตุ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
163 61520484 นางสาวชนิกาญจน์ โชตยะกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
164 61520514 นางสาวชลกานต์ สุขจ้อย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
165 61520811 นางสาวธัญญนันท์ ขุนโต วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
166 61520880 นายธีรนัย กล้ากสิกิจ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
167 61520965 นางสาวนันทกานต์ ยะแสง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
168 61521030 นางสาวบุษยา คงลำพันธุ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
169 61521122 นางสาวปิยะฉัตร ทัดชั่ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
170 61521153 นายพชร ศรีวิลัย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
171 61521320 นางสาวแพรวพรรณ ตันติภัณฑ์รักษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
172 61521733 นายศิริวุฒิ เอียดเอื้อ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
173 61522082 นางสาวณัฐพร ชาญตะปะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
174 61522174 นางสาวสุภาภัทร นงจิตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
175 61660081 นางสาวกมลฤทัย ทาธรรม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
176 61661255 นางสาวปวีณา ใจสุข วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
177 61661576 นางสาวภานุมาศ วันกาล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
178 61661958 นางสาวศิรดา ซางหน่อ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
179 61662337 นางสาวหวันยิหวา งามตา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
180 61662443 นางสาวอาทิตยา ทะนันไชย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
181 61710229 นางสาวจีรพร สุขแก่น ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
182 61710472 นายณัฐนัย ศรีเลิศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
183 61710656 นางสาวธนิตถ์กรณ์ อ่องโฆษิตจินดา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
184 61710809 นายนาวิน สันติกุล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
185 61710823 นางสาวนิรันดร์รัตน์ เชื้อเถาว์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
186 61710830 นางสาวนิศารัตน์ แป้นสอน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
187 61710878 นางสาวปรัชพร พรหมฝาย ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
188 61710953 นางสาวปิยานุช นาคมี ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
189 61711295 นางสาวลักขณา ตาเรือน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
190 61711738 นายหรัณย์ เมืองมา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะมนุษยศาสตร์
191 62411859 นางสาวธมนันท์ ยอดรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
192 62343136 นางสาวธัญพิชชา ใจยาบุตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
193 62344201 นายปฏิภาค หมีคุ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
194 62344713 นายพงศกร เลขพัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
195 62345116 นายพัสกร ลิมานนท์ดำรงค์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
196 62345321 นางสาวพิมพิชญา นิ่มรองนาม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
197 62345451 นางสาวแพรวพรรณ คงวิริยะกิจ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
198 62345512 นางสาวฟ้าใส ชัยจิตติประเสริฐ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
199 62345529 นางสาวเฟื่องลดา สุขเกษม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
200 62345574 นางสาวภัณฑิรา โรจน์ยินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
201 62345611 นางสาวภัทรนันท์ พุ่มโต บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
202 62345673 นายภัทรวุฒิ ทองกลั่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
203 62345703 นางสาวภัทราพร ปัญติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
204 62345819 นายภานุวัฒน์ ขันติญา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
205 62346021 นางสาวมาลินี คำแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
206 62346274 นางสาวรัตตินันท์ เมฆะพีระพงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
207 62346342 นางสาวลลิตา ขุนเทา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
208 62346434 นางสาววนิดา เที่ยงปาล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
209 62346465 นางสาววรดา คุณานนท์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
210 62346496 นางสาววรภรณ์ แก้ววิไลย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
211 62346540 นางสาววรรณธิดา พรมมิ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
212 62346557 นางสาววรรณพร เนื่องวัง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
213 62346670 นายวราวุฒิ สุกคร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
214 62346793 นางสาววันวิสาข์ เงินเชื้อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
215 62346816 นางสาววัลยา เนียมหอม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
216 62346847 นางสาววาสินี ฉิมพาลี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
217 62347035 นางสาววิลาสินี คล้ายทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
218 62347097 นายวุฒิภัทร ขวาวงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
219 62347158 นายศรัณย์วิชญ์ พุ่มมาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
220 62347288 นางสาวศศินา แย้มสรวล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
221 62347318 นายศัสตรวิชช์ คำหลวง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
222 62347325 นายศิขรินทร์ บุญนาค บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
223 62347400 นางสาวศิริลักษณ์ ร้อยแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
224 62347417 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีการักษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
225 62347479 นายศุภกร บุญเซ็ง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
226 62347585 นางสาวศุภสุดา เชื้อเทียม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
227 62347608 นางสาวศุภาพิชญ์ มีแสงแวว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
228 62347837 นางสาวสาริศา บุญผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
229 62347844 นางสาวสาวิตรี แซ่อุ้ย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
230 62347912 นายสิปปวิชญ์ พรมมีเดช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
231 62347998 นางสาวสิริลักษณ์ ศิริภักดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
232 62348056 นางสาวสุชาดา มะยุโรวาท บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
233 62348063 นางสาวสุชานันท์ ละพิมาย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
234 62348117 นางสาวสุธาสินี มะยุโรวาท บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
235 62348124 นางสาวสุธาสินี สุขะอาคม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
236 62348315 นางสาวณัฏฐนันท์ ชยันต์โสงขุนทด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
237 62348339 นางสาวสุมิตานัน วงศ์วิริยะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
238 62348407 นางสาวเสาวลักษณ์ สอนนิล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
239 62348490 นางสาวอโณทัย ยิ่งพิบูลคุณานันท์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
240 62348506 นายอธิวัฒน์ พันพิพัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
241 62348520 นางสาวอนันตญา ต้นทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
242 62348636 นายอภิสิทธิ์ พุ่มจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
243 62348667 นางสาวอมรรัตน์ ปาเมืองมูล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
244 62348872 นางสาวอัจฉรา ธรรมสละ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
245 62348995 นางสาวอาริยา ถาแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
246 62349008 นางสาวอาริสา สระทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
247 62349022 นางสาวอารียา มิ่งขวัญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
248 62349053 นางสาวอิจรวดี สุขเกษม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
249 62349275 นายภานุวัฒน์ ส้มซ่า บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
250 62240053 นางสาวกมลฉัตร รุ่งเรืองจิตร ร.บ.10
251 62240190 นางสาวกัญญาพัชร ทัดช่อม่วง ร.บ.10
252 62240336 นางสาวกีรยา ชัยพิเดช ร.บ.10
253 62240862 นางสาวชนิดา แสงจันทร์ ร.บ.10
254 62241043 นางสาวชุติกาญจน์ สัมปุรณะพันธุ์ ร.บ.10
255 62241098 นางสาวญาดา กรุณกิจ ร.บ.10
256 62241104 นางสาวฐาปนี เหล่าพิเดช ร.บ.10
257 62241166 นายฐิติวัสส์ บุญชู ร.บ.10
258 62241234 นายณัชนนท์ แสงนาค ร.บ.10
259 62241388 นายณัฐพงษ์ พงขัน ร.บ.10
260 62241487 นายณัฐวุฒิ คำพงษ์ ร.บ.10
261 62242026 นางสาวนริศรา พบประเสริฐ ร.บ.10
262 62242095 นายนฤนาท รอดเงิน ร.บ.10
263 62242200 นางสาวนันทิดา แก้วกาญจน์ ร.บ.10
264 62242385 นางสาวเบญจวรรณ สะราคำ ร.บ.10
265 62242408 นางสาวปนัดดา สีมาจันทร์ ร.บ.10
266 62242460 นางสาวประภาภรณ์ ศรีปาน ร.บ.10
267 62242750 นายพลพงศ์ พงศ์พิมล ร.บ.10
268 62242811 นายพัชรพล ผดุงไทย ร.บ.10
269 62242842 นางสาวพัณณ์วรา ภคพลสิทธินันท์ ร.บ.10
270 62243054 นายภพโชค นาคน้อย ร.บ.10
271 62243207 นายภูมิรัช อินบัวทอง ร.บ.10
272 62243542 นางสาวรุจิกาญจน์ หมีสินลา ร.บ.10
273 62243566 นายฤกษ์ นวลรัตนตระกูล ร.บ.10
274 62243634 นายวณัฐดนัย แดงไฟ ร.บ.10
275 62243641 นางสาววนา จินะปัน ร.บ.10
276 62243672 นายวรพล โภชนะสมบัติ ร.บ.10
277 62243696 นางสาววรรณพร เอี่ยมสะอาด ร.บ.10
278 62243795 นางสาววศินี คงวิสูตร ร.บ.10
279 62244525 นางสาวสุพิชญา เรือนไทย ร.บ.10
280 62244532 นางสาวสุพิชญา พูลพันธ์ ร.บ.10
281 62244679 นางสาวโสรยา ดอนชะเอม ร.บ.10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา