รายชื่อนิสิต
รายวิชา303437 : Photovoltaic System Technology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60360616 นายจักรกฤษณ์ เตจ๊ะนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 60360647 นายจารุวิทย์ นามล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 60361422 นายณัฐวรรธน์ พัฒนโพธิกร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 60361460 นายณัฐสิทธิ์ กันหา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 60361927 นายธนากร เมฆกระจาย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 60362016 นายธนิสร ตันตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 60362214 นายธีรพงศ์ บรรจง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 60362238 นายธีรวัฒน์ อ่ำพรม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 60362283 นายนฐพล สำลีปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 60363020 นายพงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 60363143 นายพชรพล เรืองนุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 60363341 นายพิชาต เกษสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 60363976 นายรัชพล สุขประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 60365475 นายเสรี อินทมินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 60365673 นายอภิรักษ์ สงฆ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 60365918 นายเอกกวี แซ่ลี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา