รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160436 นางสาวจันจิรา ใจทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 62160856 นางสาวชุติพร คชเวช วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 62160900 นายฐิติกร จูงวงษ์สุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 62161013 นางสาวณัฐธิดา เอกตาแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
5 62161280 นายธนภูมิ โรจน์บุนส่งศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
6 62161464 นายธีรทัต กิ่งรัก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 62162089 นางสาวพรกนก นิลม้าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
8 62162157 นางสาวพัชรี สีสวย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 62162218 นายสหภาพ เสเปี้ย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
10 62162270 นายพิสิทธิ์ โพธิ์พา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
11 62162348 นายภณภัทร จริยโกมล วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
12 62162416 นายภัทรพงศ์ อินทรสูตร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
13 62162614 นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 62163239 นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
15 62163338 นางสาวศุจินทรา หอมบุบผา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
16 62163437 นายสหฤษฎ์ อำมะระ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
17 62163505 นางสาวสิริวิมล พุ่มจร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
18 62163598 นายสุทธิพงษ์ มีสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
19 63160466 นางสาวจันทร์ปรียา รุ่งรอด วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)10
20 63160497 นางสาวจิณห์นิภา จันทร์ลอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
21 63162842 นางสาวภัทรวดี เขียวไสว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
22 63163719 นางสาวศิริพร กาญจนสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 63164044 นางสาวสุธามาศ ฉิมจิ๋ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 63164433 นางสาวอริยาภรณ์ สุวิทชาญวรกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
25 63164495 นางสาวอาทิตยา นิยมถิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
26 62210599 นางสาวธนสรณ์ ปานมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
27 62211251 นางสาวรุ่งรวีวรรณ์ ด้วงเฟื่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
28 62211459 นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
29 62211503 นางสาวสิริกัลยา จันทร์สุกรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
30 62310329 นายก่อพงศ์ ขันสิงห์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
31 62310565 นางสาวกุลธิดา แก้วเจ็ดคำ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
32 62311012 นายชญานนท์ ใจดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
33 62311111 นางสาวชนากรณ์ เมณฑ์กูล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
34 62311159 นางสาวชนิกานต์ อินชัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 62311418 นางสาวชิษฐานันท์ จันตะสา วท.บ. (เคมี)10
36 62311463 นางสาวโชษิตา ศิตศิรัตน์ วท.บ. (เคมี)10
37 62311647 นายณัฐกานต์ เสือแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
38 62311678 นายณัฐกิตติ์ จิตนาธรรม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
39 62311838 นายณัฐพงษ์ ศรีอาวุธ วท.บ. (เคมี)10
40 62312057 นายเดชาพล เขียวแก้ว วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
41 62312118 นางสาวทัสญภรณ์ ลานพลอย วท.บ. (ฟิสิกส์)10
42 62312132 นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 62312194 นายเทิดเกียรติ เทียนเงิน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
44 62312200 นายธนกร รุจิกาญจนรัตน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
45 62312422 นางสาวธนัญญา ศรีแสง วท.บ. (เคมี)10
46 62312736 นายนนทิพัฒน์ พิบูลย์มณี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
47 62312842 นางสาวนวพร พุทธน้อย วท.บ. (เคมี)10
48 62313092 นางสาวบุษราภรณ์ บุญญะตา วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
49 62313160 นายปณิธิ ยอดนิล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
50 62313214 นายประนิวัฒน์ แก้วเสมอ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
51 62313665 นางสาวพิชญา โตเปลี่ยน วท.บ. (ชีววิทยา)10
52 62313917 นางสาวภัทรวดี หมอกเมฆ วท.บ. (ชีววิทยา)10
53 62314020 นางสาวภาสินี หาญแท้ วท.บ. (เคมี)10
54 62314150 นางสาวมัลลิกา อยู่เพชร วท.บ. (ชีววิทยา)10
55 62314334 นางสาวรัฐติกาญจน์ โชตินิกร วท.บ. (เคมี)10
56 62314624 นางสาววลัยลักษณ์ รองทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
57 62314723 นางสาววิรัญชนา จิตอารีย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
58 62315249 นางสาวสมใจ สุขแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
59 62315591 นางสาวสุจิตรา ทองคำ วท.บ. (ชีววิทยา)10
60 62315607 นางสาวสุชัญญา เสียงหาญ วท.บ. (เคมี)10
61 62316093 นางสาวอริสรา พาอินทร์ วท.บ. (เคมี)10
62 62316185 นางสาวอัฐภิญญา ฦาชา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
63 62316369 นายเอกภวิษย์ มังคละ วท.บ. (เคมี)10
64 62316949 นางสาวรจนา รักษาคม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
65 62316956 นายรัชชานนท์ จุ้ยกระยาง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
66 63311370 นายณัฐกิตติ์ เนินทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
67 63312131 นายธีรภัทร นรากรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
68 63312438 นายนิธิศ ศรีแจ่มดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
69 60360128 นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
70 60360357 นายกัลยกร นาแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 60361323 นางสาวณัฐธยา นุชลา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
72 60361538 นางสาวดาวเรือง ทนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
73 60362580 นางสาวบัณฑิตา สุขสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 60363198 นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
75 60363617 นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
76 60363921 นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
77 60365291 นายสุบรรณ คำโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 61360158 นายกฤศกร สุขนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
79 61360417 นางสาวกุลศิริ รุ่งบาง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
80 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
81 61360554 นายโฆสิต พงษ์ไพร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
82 61360639 นางสาวจันทิมันต์ เป็นต้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
83 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
84 61360837 นายเจษฎา สัธนะพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
85 61361100 นางสาวชุติมา บุญคุ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
86 61361162 นางสาวฐิตาภา เนื่องเถื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
87 61361483 นายณัฐวุฒิ สิงหาบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
88 61361872 นายธนภูมิ สุทธาพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
89 61361933 นายธนัธชา แก้วไกรสร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
90 61362619 นางสาวปรีญา มะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
91 61362671 นายปิยณัฐ สุวรรณวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
92 61363302 นางสาวมณีรัตน์ โตเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
93 61363463 นางสาวริญญารัศมิ์ ศรีประสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
94 61363579 นางสาววรรณวิสาข์ ถิ่นไทยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
95 61363593 นางสาววรัญญา ลาวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
96 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
97 61363760 นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
98 61363876 นายวีรพล คำดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
99 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 61364194 นางสาวศุภษร สนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
101 61364453 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
102 61364774 นางสาวสุวิภา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
103 61365047 นางสาวอักษราภัค ขันสาวะดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
104 61365085 นางสาวอาชิรญาณ์ ยาสมุทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
105 61365108 นางสาวอาภากร แป้นลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
106 61365269 นายอิศวะ คิดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
107 61365351 นายวรวัชร เถาะสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
108 62360157 นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
109 62360171 นายชินกิตติ์ บุญกองรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
110 62360362 นางสาวกรวิภา คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
111 62360386 นางสาวกฤตพร บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
112 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
113 62360478 นายกฤษฎิ์ สมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
114 62360799 นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
115 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
116 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
117 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
119 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
120 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
122 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
124 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
125 62362021 นางสาวณัฏฐธิดา เครือราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
126 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปือย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
128 62362335 นายณัฐวุฒิ นามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
129 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
130 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
131 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62362786 นายธนวินท์ หล่อวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
133 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 62363233 นายนพกร ถุงเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
135 62363530 นายนิพพิชฌน์ เทวะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
136 62363578 นายนิรัตติศัย ทนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
137 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
138 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
139 62363660 นางสาวบุณสิตา ปวงอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
140 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
145 62364889 นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
146 62365053 นายมนัญชัย โชติน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
147 62365077 นางสาวมนัสวี อยู่ครอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
148 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
149 62365138 นางสาวมาริสา บุญจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
150 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
151 62365510 นายวงศกร สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
152 62365565 นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
153 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
154 62365800 นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
155 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
156 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
157 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
158 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
159 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
160 62366951 นายเสถียรพงษ์ มีสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)50
161 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
162 62367170 นางสาวอภิชญา โลมปลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
163 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
164 62367309 นางสาวอโรชา สระกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
165 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
166 62367491 นางสาวอุบลรัตน์ ประกอบผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
167 62367682 นายสิทธิชัย อยู่มา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)50
168 63360064 นางสาวกนกพร มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
169 63360071 นางสาวกนกพรรณ มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
170 63360224 นางสาวกฤติชญาภร นาคคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
171 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
172 63360750 นายคุณากร พาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
173 63360927 นายจาตุรนต์ หลักแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
174 63360958 นางสาวจารุวรรณ ของดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
175 63361047 นางสาวจิรวรรณ สื่อเฉย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
176 63361092 นางสาวจิราภรณ์ ขวัญประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
177 63361238 นางสาวชฎาพร กุลมล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
178 63361580 นางสาวญาณิศา เสวียนวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
179 63361689 นางสาวฐิติยาภรณ์ พลแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
180 63361740 นายณภัทร ทองแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)12
181 63361788 นางสาวณัฎฐินันท์ แรงขิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
182 63361825 นายณัฐกุล แก้วคง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
183 63361870 นางสาวณัฐชา เเก้วเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
184 63362020 นายณัฐภัทร กอคูณกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
185 63362136 นายณัฐศิษฎ์ บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
186 63362419 นายธนกร คำเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
187 63362631 นางสาวธนัชชา แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
188 63362860 นายธีร์ทัต คำอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
189 63363386 นางสาวนารีรัตน์ ดีดำแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
190 63363584 นางสาวเบญจมาศ พาหา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
191 63364093 นายพยนต์ อินทร์โท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
192 63364314 นางสาวพาณิณี อุลปาทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
193 63364321 นางสาวพาณิภัค ขาวพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
194 63364604 นายภมรพล เสือนิล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
195 63364888 นายภูบดินทร์ กลิ่นกลั่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
196 63364901 นายภูเบศท์ จิวหานังกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
197 63364918 นายภูผา ชีพธำรง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
198 63364970 นายภูษิต แปงล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
199 63364987 นายมงคล ซิมทิม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
200 63364994 นายมงคลวัฒน์ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
201 63365083 นางสาวมินตรา อินต๊ะยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
202 63365328 นายรัชชานนท์ รอดแตง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
203 63366110 นางสาวศศิภา พรหมลัทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
204 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
205 63366752 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
206 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
207 63367056 นางสาวสุภาวดี พันล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
208 63367223 นางสาวหทัยรัตน์ กว้างนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
209 63367308 นางสาวอนุชศรา เฉลิมโชคอำนวย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
210 63367513 นางสาวอรนาฎ สิงห์ทา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
211 63367568 นายอรรฆรัตน์ สืบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
212 63367643 นางสาวอริสา ขันรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
213 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
 คณะศึกษาศาสตร์
214 56412524 นางสาวปัณรส ธนะศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
215 62360034 นายณัฐธยาน์ เครือแก้ว ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
216 62410562 นางสาวจณิสตา จันทร กศ.บ. (เคมี)10
217 62410630 นายจักรพันธ์ เหล่าเขตกิจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
218 62410647 นางสาวจารุวรรณ พุ่มพวง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
219 62410791 นายจิราธร ทาสุวรรณ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
220 62410951 นายชนินทร์ เบ้าทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
221 62411002 นางสาวชลธิชา คำทุม กศ.บ. (เคมี)10
222 62411354 นางสาวณัฏฐนิช อยู่สายบัว กศ.บ. (ชีววิทยา)10
223 62411705 นายธนกฤต ไชยมาตย์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
224 62411835 นายธเนศพล วงศ์ศิลา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
225 62411897 นางสาวธิดารัตน์ แก้วภู กศ.บ. (เคมี)10
226 62411903 นางสาวธิติพร กิติยะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
227 62412108 นางสาวนัทธ์หทัย บัวริคาน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
228 62412139 นางสาวนันท์นภัส นวลผ่อง กศ.บ. (เคมี)10
229 62412306 นางสาวปณัฐฌา มหาวรรณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
230 62412566 นางสาวโปรดปราน วงค์สาม ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
231 62412627 นางสาวพนิดา ประสาทงาม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
232 62412726 นางสาวพรสวรรค์ หอมหวล กศ.บ. (เคมี)10
233 62413075 นางสาวภริตรา ขัติยศ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
234 62413488 นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ศรี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
235 62413631 นางสาววราทิพย์ มนต์รัตน์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
236 62413716 นางสาววิกาวี ศรีจันทร์ กศ.บ. (เคมี)10
237 62413884 นางสาวศิรประภา ลดาวัลย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
238 62414126 นางสาวสายฝน มีดี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
239 62414454 นางสาวสุพิชญา เพชรไทย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
240 63410301 นายกิตตกานต์ คำเเถลง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
241 63410349 นางสาวกิตติยา กระตุฤกษ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
242 63411056 นายฐิติกร สายสุจริต กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
243 63411315 นายณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
244 63411711 นางสาวธัญชนก บุญมีสุโพธิ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
245 63411728 นางสาวธัญญลักษณ์ ปัทมคัมน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
246 63411827 นายธีรนัย ฉ่ำกมล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
247 63411872 นายธีรวัฒน์ ที่ระลึก กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
248 63412312 นางสาวเบญญา คำสีแดง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
249 63412381 นางสาวประธานพร มูลเมือง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
250 63412534 นางสาวปิยพร ช่วยบุญ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
251 63412916 นางสาวพิมอักษร อิ่มศิล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
252 63413517 นางสาววริษรา ยาบูฮา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
253 63413593 นางสาววาทินี ทองดี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
254 63413913 นายเศรษฐพงศ์ จันทราพันธ์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
255 61470475 นางสาวจิตราภรณ์ ทองดอนเกลื่อง พท.ป.บ.10
256 61472028 นางสาวพิชชาพร ศรีสุราช พท.ป.บ.10
257 61472141 นางสาวภัทรวดี จันทร์น้อย พท.ป.บ.10
258 61473025 นางสาวสุกัญญา วิสิฐศรีพานิชย์ พท.ป.บ.10
259 61473032 นางสาวสุจิตรา เทวีสิทธิ์ พท.ป.บ.10
260 63470725 นางสาวจิราพัชร พงษ์คำ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
261 63473481 นางสาวศศิวิมล รางคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
262 63473641 นางสาวสัจจพร ชมภูมิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
263 63473801 นางสาวสุนันตรา สุขุมานันท์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
264 63473887 นางสาวสุพิชญา บุญศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
265 62520179 นางสาวกัญชพร ปั้นนาค วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
266 62520940 นางสาวชุลีพร สืบสาย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
267 62521213 นางสาวณัฐณิชา เทียนสุข วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
268 62521282 นายณัฐภัทร ศรีอักษร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
269 62521466 นางสาวทิตยาภา คงสัมฤทธิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
270 62521626 นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
271 62522401 นางสาวปานทิพา พิมพ์ภักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
272 62522449 นางสาวปิยธิดา เจริญศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
273 62522746 นางสาวพิชญา จันทโรจน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
274 62523064 นายมนัสนันท์ ยาปัน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
275 62523255 นางสาวรัตนากร ปรางค์สมจิตร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
276 62523972 นางสาวสไบทิพย์ ธงหนึ่ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
277 62524177 นางสาวสุชาวดี สันทารุนัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
278 62524344 นางสาวสุภาวดี สอนง่าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
279 62524641 นางสาวอนุศรา กรวยสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
280 63520284 นางสาวกัลยา กุ่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)50
281 63520925 นายชัยพฤกษ์ บุญส่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
282 63521717 นางสาวธนภร ประเสริฐสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
283 63521885 นางสาวธัญลักษณ์ คำวอน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
284 63523308 นางสาวมาทิกานต์ เกตุเมฆ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
285 62610016 นายกนกชัย ตลอดกาล ท.บ.10
286 62610023 นางสาวกนกอร ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ ท.บ.10
287 62610030 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์ถิระพงศ์ ท.บ.10
288 62610047 นางสาวกัญญาพัชร สุดพิมศรี ท.บ.10
289 62610054 นายกิตติพงษ์ ชั่งภู่ ท.บ.10
290 62610061 นายคมกฤช บุญมาคำ ท.บ.10
291 62610078 นายคมกฤช บุญข่าย ท.บ.10
292 62610085 นายเจตนันท์ เทียนสว่างกุล ท.บ.10
293 62610092 นายฉันทวัฒน์ คล้ายสุบรรณ ท.บ.10
294 62610108 นายชนาธิป ขำเอี่ยม ท.บ.10
295 62610115 นางสาวชนิสรา ศิริวัฒน์ ท.บ.10
296 62610146 นางสาวญาตาวี พรหมมิ ท.บ.10
297 62610153 นางสาวนิษฐกานต์ เศรษฐรักษ์จิรา ท.บ.10
298 62610160 นางสาวณัฐชตา ล้อชัยเวช ท.บ.10
299 62610184 นายเตชินท์ วงศ์สมุท ท.บ.10
300 62610191 นางสาวทัชนิกา ขันจันทร์ ท.บ.10
301 62610207 นายธนพล เล้าเจริญสกุล ท.บ.10
302 62610221 นายธัชชัยภูเมศ รฐารุ่งชัยโชคนิธิ ท.บ.10
303 62610238 นางสาวธัญญาอรอัณณ์ ชูลักษณะเดชา ท.บ.10
304 62610245 นางสาวธัญวรัตน์ พูลพร ท.บ.10
305 62610252 นางสาวธิญาดา อนันต์ศิลา ท.บ.10
306 62610269 นายนรภัทร สิทธิตัน ท.บ.10
307 62610290 นางสาวบุญรักษา ฉิมชั้น ท.บ.10
308 62610306 นายปกป้อง ฤทธิ์ขจร ตั้งใจ ท.บ.10
309 62610313 นายปฐกานต์ วชิรัคกุล ท.บ.10
310 62610320 นางสาวประพิณพร ศรีสว่าง ท.บ.10
311 62610337 นายปริญญา รวมคำ ท.บ.10
312 62610344 นางสาวปัณฑารีย์ กิจพ่วงสุวรรณ ท.บ.10
313 62610351 นางสาวปัณณะระสี วชิรวัฒก์ ท.บ.10
314 62610368 นางสาวปุณณภา กระแสร์ตานนท์ ท.บ.10
315 62610375 นางสาวปุณณภา ธัญญเจริญ ท.บ.10
316 62610399 นางสาวพันไมล์ เกื้อสกุล ท.บ.10
317 62610405 นางสาวพิชชา ชีพอารนัย ท.บ.10
318 62610412 นางสาวพิชญาภา ตางจงราช ท.บ.10
319 62610436 นางสาวพิมพ์พิศา ปันติ๊บ ท.บ.10
320 62610450 นายภาณุวัฒน์ เอียกุล ท.บ.10
321 62610467 นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ ท.บ.10
322 62610474 นางสาวรัชนีกร คำลือ ท.บ.10
323 62610481 นายรัฐพล เพ็งคำ ท.บ.10
324 62610504 นายวราวุธ เพ็งทอง ท.บ.10
325 62610511 นายวริทธิ์ เดชะไกศยะ ท.บ.10
326 62610528 นางสาวสิรีนน่า โชโลส ท.บ.10
327 62610542 นางสาวสุพิชญา คงธีรภัทร ท.บ.10
328 62610559 นายอธิคุณ วิวรวงษ์ ท.บ.10
329 62610566 นางสาวอภิญญา แดงลา ท.บ.10
330 62610580 นายอัครวินท์ รัชตะสาคร ท.บ.10
331 62610597 นายเอกดนัย อันปัญญา ท.บ.10
332 62610603 นางสาวเอม ฤทธิ์วิรุฬห์ ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
333 61662436 นางสาวออมทอง เทียนขาว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
334 62522418 นางสาวปานฝัน ปานกลิ่น วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
335 62524818 นายอัฏฐวิชช์ สิงห์กสิกรรม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
336 62660011 นางสาวกชกร บังเอิญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
337 62660097 นายกฤตนัย อินทโชติ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
338 62660172 นางสาวกัญญาภัค หล่อเทียนชัย ทศ.บ.10
339 62660189 นางสาวกันธิชา จูเปรมปรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
340 62660196 นางสาวกิจฐมนตรา ทองชั่ง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
341 62660240 นางสาวจันธิมา เกตุมิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
342 62660349 นางสาวจุฑามาศ ม่วงบ้านยาง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
343 62660417 นางสาวชนัญธิดา อ่อนกาสินธุ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
344 62660462 นายชลชาติ เเสนคำ ทศ.บ.10
345 62660554 นายชาคริต ถวิลถึง ทศ.บ.10
346 62660592 นายชินวัฒน์ สุรินทร์ไชย ทศ.บ.10
347 62660622 นางสาวมารตี บุญเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
348 62660684 นางสาวฐิติวรดา ติณะคัด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
349 62660691 นางสาวณภัชนันท์ สะอาด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
350 62660769 นางสาวณัฐชา ทองก้อน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
351 62660844 นางสาวณิชมน ฉวีนวล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
352 62660974 นายธนวัฒน์ ต่ำจันทร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
353 62661001 นางสาวธมลพร ปิยะนันท์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
354 62661063 นางสาวธีมาพร สงหนู ทศ.บ.10
355 62661087 นางสาวธีราภรณ์ จีนยี่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
356 62661148 นายนราทิตย์ จันแรง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
357 62661209 นางสาวนิธิพร เกตุแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
358 62661223 นางสาวนิภาพร ตะเอกา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
359 62661285 นางสาวปฐมาวดี ดอนพนัส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
360 62661292 นางสาวปณิดา เขียวทับทิม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
361 62661315 นางสาวปนัดดา แก้วน้อย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
362 62661407 นางสาวปัญญวีร์ ยะรี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
363 62661490 นางสาวพนิดา ปัญญาวงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
364 62661513 นางสาวพรพิสุทธิ์ โฉมสุข วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
365 62661520 นางสาวพรวดี ยอดเมือง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
366 62661599 นางสาวพินทุณิชา รอดแก้ว ทศ.บ.10
367 62661612 นางสาวพิมวรีย์ ดวงเงา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
368 62661629 นายพีรณัฐ ผู้รุ่งเรือง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
369 62661650 นางสาวภัชญา กงบังเกิด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
370 62661711 นางสาวภูริดา เบ้าเจริญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
371 62661728 นายภูวเนศวร์ อ้ายเปี้ย ทศ.บ.10
372 62661872 นางสาวลดามณี เชื้อดี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
373 62661896 นางสาวลัดดาวรรณ คีรีธีระกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
374 62661957 นางสาววรัชยา สิทธิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
375 62661995 นางสาววริศรา เดชสำเภา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
376 62662022 นางสาววาลาสิณี แสงไทย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
377 62662039 นายวิชญ์ภาส พัฒนเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
378 62662053 นางสาววิชุดา บรรลือ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
379 62662077 นายวิรัช ฉันทพานิช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
380 62662091 นายศรัณย์ โมลา ทศ.บ.10
381 62662299 นายสรวิชญ์ บุตรฟองคำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
382 62662329 นายสิทธิชัย ชินบุตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
383 62662350 นางสาวสิรินันท์ จันทร์ยวง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
384 62662428 นางสาวสุพรรษา มาดี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
385 62662497 นางสาวสุภาวดี พลวัชรินทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
386 62662503 นางสาวสุภาวดี อะคะเส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
387 62662787 นายชัชวาลย์ บำเพ็ญเชาว์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
388 62662824 นายวัชรากร ละครจุ่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
389 62662848 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
390 59711297 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ผลพัฒนกุล สถ.บ.40
391 63710623 นายณัฐการ สิริธัญกิจ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
392 63711767 นายเรวัต เอมโอด ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
393 63190388 นางสาวเกวลิน อุ่นเรือน น.บ.10
394 63190531 นายจิรพัส ทับมีบุญ น.บ.10
395 63190562 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์ น.บ.10
396 63190678 นายเจษฎา ทองสถิตภู น.บ.12
397 63192061 นางสาวพิจิตรา สุขอร่าม น.บ.10
398 63193013 นางสาวศศิธร เครือทิพย์ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
399 62260044 นางสาวกนกพิชญ์ จิตอาษา ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
400 62260266 นางสาวกษฎาภรณ์ ก๋าคำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
401 62260563 นายคมสัน เจตตะพันธ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
402 62260730 นางสาวจิตติมา ปาทาน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
403 62261560 นางสาวณฐพร พิบูลสถิตรัตน์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
404 62265124 นายศุภกร มั่นภักดี ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
405 62265315 นายสามารถ ศรีกีรติการ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
406 62265865 นายอนุสิกข์ วิชิตไพรบูรณ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
407 62266183 นางสาวอิศริยา มีอ่อน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
408 63263433 นางสาวพัชลัดดา วรรณบุตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
409 62161068 นายณัฐภัทร เพลินจิตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
410 63244104 นางสาวฐิตาพร เขียวเรือง นศ.บ.10
411 63341551 นางสาวชนิดาพร อุ่นตาน้อย นศ.บ.10
412 63341698 นางสาวชลธิชา วรรณพัฒน์ นศ.บ.10
413 63342756 นายณัฐวุฒิ อุปแก้ว นศ.บ.10
414 63343678 นายธีรพัฒน์ หล้าสุก นศ.บ.10
415 63343975 นางสาวนัฐสุดา กลิ่นษร บธ.บ. (การเงิน)10
416 63343999 นายนัทธพงศ์ ทองเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
417 63346273 นางสาวเนตรณิชา ศรีวงค์พรรณ ศ.บ.10
418 63347911 นางสาวศุจีภรณ์ แพงย้อย บธ.บ. (การเงิน)10
419 63348048 นางสาวสรณ์สิริ วงษ์มามี บธ.บ. (การเงิน)10
420 63348208 นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย บธ.บ. (การเงิน)10
421 63348437 นางสาวสุดารัตน์ บุญทศ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
422 63348499 นางสาวสุนันทา ศรีนวล นศ.บ.10
423 63348598 นางสาวสุพรรษา คำเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
424 63349441 นางสาวอารียา เพชรกันหา ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
425 63240663 นายชนินทร์ เพ็ชร์สว่างเกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
426 63240953 นางสาวณัชฌาวี ใจเอิบ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
427 63241004 นางสาวณัฏฐนันท์ สิทธิสุนทรพูน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
428 63241059 นางสาวณัฐชา ไป๋สกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
429 63241394 นายธวัชชัย อรรถโสภา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
430 63242056 นายปุณณภัทร พุทธภูมิ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
431 63243473 นางสาวสุมินตรา นำฟู วท.บ. (จิตวิทยา)10
432 63243749 นางสาวอาทิตยา ยกตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
433 63243794 นางสาวอารียา พงศ์พจมาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
434 63243985 นางสาวขวัญชฎา จามรพิทักษ์พันธ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา