รายชื่อนิสิต
รายวิชา305323 : Signal Processing
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360080 นางสาวกนิษฐา แก้วโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 61360202 นายกลวัชร บุญทิพย์จำปา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 61360226 นางสาวกวิสรา เลิศประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 61360240 นายกษิดิศ สุขสบาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 61360271 นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 61360585 นายจักรภัทร จันทร์เมือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 61360653 นายจารุวิทย์ จันทรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 61360783 นางสาวจุฑาภรณ์ กันยาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 61360820 นางสาวเจนจิรา นาหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 61360899 นายชนากานต์ จันตืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 61361018 นายชัยวุฒิ ไวเชิงค้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 61361087 นายชุติพนธ์ เทพเทพา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 61361117 นายชูชัย อาคม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 61361421 นายณัฐพล ผิวแดง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 61361513 นายณัทพงศ์ ผลปรึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 61361605 นายเดชาธร ธนสุทธิภัทร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 61361735 นายธนกร แสวงลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 61361827 นายธนพล แก่นกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 61361971 นายธนาธิป เนื้อทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 61361995 นายธนายุทธ์ จันทร์เพ็ญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 61362374 นายนิติพัฒน์ อุปการะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 61362589 นายปรมัตถ์ วงศ์ตะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 61362633 นางสาวปวริศร บำรุงเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 61362657 นายปวีร์ สังขทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 61362701 นายปุณยวัจน์ ปรางเปรมปรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 61362817 นายพงศ์พันธ์ สุกกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 61362893 นายพลภัทร จันทร์อินตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 61362923 นายพัชรพล เรืองฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 61362961 นางสาวพัทธนันท์ บุญมาสืบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 61362992 นายพิเชษฐ์ เหล็กเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 61363005 นายพิตตินันท์ ฉันทวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 61363012 นายพิภัทร วรปาณิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 61363067 นายพีรพัศ วัฒนศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 61363173 นางสาวภาณุมาส รักความซื่อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 61363289 นายภูมิพัฒน์ ศิริพงษ์วไล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 61363319 นางสาวมาร์เลนา ลูโนว์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 61363388 นายรัชชานนท์ โพธิ์พุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 61363432 นายรัฐนันท์ หาญแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 61363616 นายวรายุทธ อ่อนมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 61363753 นายวิทยา ทองจีน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 61363845 นายวิศรุต คำอร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 61363913 นายไว คิด เลี่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 61363920 นายศดายุ เล่ห์กล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 61364125 นายศุภชัย สมณะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 61364293 นายสหัสวรรษ บุญคง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 61364316 นายสหัสวรรษ ปินตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 61364392 นางสาวสิณีนาฏ สีสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 61364439 นายสิทธินนท์ สาธุการ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 61364491 นายสิรวิชญ์ บูรณะพล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 61364507 นางสาวสิริวิมล โสประดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 61364545 นายสุขคณัชฌ์ อ่อนเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 61364637 นางสาวสุทัตตา ขำเฟื่อง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 61364651 นายสุธินันท์ ผิวนวล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 61364675 นายสุพัตถิยา นิรงบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 61364729 นายสุภณ์กรณ์ ธีระสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 61364859 นายอธิพงศ์ แคหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 61365054 นายอั๊ดดิอาน เฟ็ลเลอร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 61365146 นายเอกพล โชติโก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา