รายชื่อนิสิต
รายวิชา208114 : Summarization
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 59261853 นางสาวปวรปรัชญ์ เรืองวงษ์งาม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 60260305 นางสาวขนิษฐา ภู่โทสนธิ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
3 60412759 นายเอ็งเซียง คิม ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
4 61260465 นางสาวเกตน์สิรี เพ็งเกตุ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 61262261 นางสาวนิภาภัทร์ สายด้วง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 61262292 นายนิวัฒน์ แสนจันทร์ดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 61262360 นายเนติพงษ์ พันธุลี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
8 61262773 นางสาวปิยฉัตร สุพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
9 61262889 นางสาวพรดรุณ ขำนาพึง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
10 61263305 นางสาวมนิษา พิมพ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
11 61263657 นางสาววรรณกวี นุปิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 61264258 นางสาวสโรชา ยอดนิล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
13 61264289 นางสาวสิดาพร งามแม้น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 61264685 นางสาวเสาวลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
15 61264838 นางสาวอรจิรา มีมาก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 61264968 นางสาวอาทิตยา สิทธิราช ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
17 61264999 นายอานนท์ สีหา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 61265040 นางสาวณัฐกฤตาพร นาระกันทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)12
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา