รายชื่อนิสิต
รายวิชา208202 : Development of Thai Language
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62240787 นางสาวฉัฐนันท์ หิรัญงาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62243238 นางสาวมณีรัตน์ ทรงประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 62243955 นางสาวศศิพิมพ์ ใจผ่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 62244969 นางสาวอักษราภัค มากโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62260112 นางสาวกมลวรรณ นุ่มตูม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 62260129 นางสาวกมลวรรณ พรมส้มซ่า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62260143 นางสาวกรกนก ศรีวิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 62260655 นางสาวจันทรวิมล บุญปั๋น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 62261072 นางสาวชนาภา ธารทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62261096 นางสาวชนิกานต์ สีสัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 62261287 นางสาวชวัลลักษณ์ ศิริเกตุ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 62261331 นายชัยนิวัฒน์ สวนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 62261539 นางสาวฐิติพร เตอะอำภา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 62261584 นายณภัทร บุญส่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 62261652 นางสาวณัฎฐพร บัวแย้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 62261768 นายณัฐดนัย ทัพพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62261935 นางสาวณัฐวดี ปานบุญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 62262369 นางสาวธนัตดา เปรมเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 62262499 นางสาวธัญลักษณ์ เฉยชู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62262604 นางสาวธีร์จุฑา ขำสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)12
21 62262772 นางสาวนริศรา อยู่จุ้ย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 62262802 นายนฤดม เมฆศิริ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62263007 นางสาวบัณฑิตา เปรมศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 62263342 นางสาวปิยวรรณ พวงมณี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 62263663 นางสาวพลอยพรรณ ภู่คำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 62263892 นางสาวพิรุณรัตน์ สีดาน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 62264097 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์พุทธะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 62264288 นายมารวย มีสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 62264868 นางสาววีรวรรณ กันภัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 62264943 นางสาวศศิกานต์ เกิดยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 62265018 นางสาวศิริญญา แสงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 62265056 นางสาวศิริรักษ์ ธีระบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 62265490 นางสาวสุดารัตน์ พ่วงรอด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 62265544 นางสาวสุธีกานต์ ใจน้ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 62265612 นางสาวสุภัสสรา พลบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 62265773 นางสาวหฤทัย นัทฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 62265902 นางสาวอภิชยา เจริญสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 62265957 นางสาวอริยา สไตโก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 62266138 นางสาวอารีรัฐ ธิปันแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 62266169 นางสาวอินทิรา หาญรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 62266176 นางสาวอินทิรา คร้ามปั่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 62266237 นางสาวจิราภา เรืองดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 62266343 นางสาวปริณดา เอกพานิช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
44 62266404 นางสาวศิรัญญา มีไชยโย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 62266510 นางสาวสุทธิรัตน์ ฟักบ้านใหม่ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 62310718 นางสาวจณิสตา สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
47 62315621 นางสาวสุทธิดา ห้วยผัด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา