รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160145 นางสาวกรวรรณ ทาเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 63160220 นางสาวกันติชา นุชม่วง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 63160237 นายกัมพล มะโนสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 63160367 นายโกเมทร์ อินชมะ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 63160404 นางสาวจตุภรณ์ สุวรรณโชติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 63161173 นางสาวณัฐธิดา พันบุญ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 63161937 นางสาวนริศรา กาสา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
8 63161982 นางสาวนัฐกมล เมฆสุวรรณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 63161999 นางสาวนัณธิชา ซิ้มประเสริฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 63162002 นางสาวนันทิพร กอบแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 63162163 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 63162613 นางสาวพัชรพร เงินคำมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 63162644 นางสาวพิจิตรา เลิกอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
14 63162651 นายพิชชญาน พิศดาร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
15 63162668 นายพิชชากร พิศดาร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
16 63162965 นายภูริธัช โพธิ์ชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 63163016 นายมิกดัร หลังสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 63163146 นายรัชพล หยัดเรียน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
19 63163177 นางสาวรัตนา ศรีช้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
20 63163184 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
21 63163252 นายรุตถิโก มากสาคร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
22 63163320 นายวรเมธ คงเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 63163351 นางสาววรรณยุดา บวบมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
24 63163559 นางสาววีรดา แย้มยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
25 63163603 นางสาวศศิวิมล บุญทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
26 63163764 นายศิริวัฒน์ สกุลไทย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
27 63163788 นายศุภโชค พลสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
28 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
29 63163894 นางสาวสโรชา สดชื่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
30 63164037 นางสาวสุทธิตา ผดาวัลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 63164082 นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 63164181 นางสาวเสาวรี บุญโสภณ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
33 63164242 นางสาวอธิชา เจนวิจิตรสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
34 63164297 นางสาวอนุสยา พรมมินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
35 63164457 นางสาวอริสา กองวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
36 63164754 นายเจษรินทร์ ใจดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
37 63164891 นางสาววรัญญา ขุมบุญโต วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
 คณะวิทยาศาสตร์
38 63310151 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมศรี วท.บ. (ชีววิทยา)10
39 63310311 นางสาวกฤษยภรณ์ อินตะสาร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
40 63310670 นายจอมทรัพย์ โรจน์พวง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
41 63310885 นางสาวเจตนิพิฐ อินกันยา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
42 63310939 นางสาวชฎาพร ตองกลิ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 63310984 นายชนสิษฎ์ อำภวัน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
44 63311004 นางสาวชนิดา สารเถื่อนแก้ว วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
45 63311059 นายช่อนพคุณ เลาหพิบูลรัตนา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
46 63311165 นายฐณวัฒน์ ชัยกิตติสมบูรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)60
47 63311189 นางสาวฐานนันท์ วงษ์ไพศาล วท.บ. (ชีววิทยา)10
48 63311202 นางสาวฐิติชญา เสนามนตรี วท.บ. (ชีววิทยา)10
49 63311516 นางสาวณัฐริการ์ ฤทธิ์เอี่ยม วท.บ. (เคมี)10
50 63311738 นางสาวธนธรณ์ คำมุข วท.บ. (เคมี)10
51 63311752 นางสาวธนพร ธนะไชย วท.บ. (ชีววิทยา)10
52 63311783 นางสาวธนพร บุญธรรม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
53 63311851 นางสาวธนาภรณ์ ภูครองตา วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)50
54 63311912 นายธราดล สามเกษร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
55 63311950 นางสาวธัญญาศิริ ศิลป์ส่องสุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
56 63312001 นางสาวธัญสิริ เที่ยงอยู่ วท.บ. (เคมี)10
57 63312032 นายธาดาพงศ์ เกษรพรม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
58 63312056 นางสาวธารินี มาหัวเขา วท.บ. (เคมี)10
59 63312346 นายนันทพงศ์ คงยุทธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
60 63312520 นางสาวบุญศิริ โตแทนสมบัติ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
61 63312698 นางสาวปณิตา ชันดา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
62 63312926 นางสาวปาลิตา เป็งใจ วท.บ. (ชีววิทยา)10
63 63312995 นายปิยะโชค แสงบุดดี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
64 63313091 นางสาวพรรณนิภา ทับใจดี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
65 63313206 นางสาวพวงทอง ปราบปราม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
66 63313213 นางสาวพวงทอง ไตรเมฆนิกร วท.บ. (ชีววิทยา)10
67 63313251 นางสาวพัชราภา อิศาสตร์ วท.บ. (เคมี)10
68 63313312 นางสาวพันดาว แข็งขัน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
69 63313404 นายพีรวิชญ์ รอดสุขเจริญ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
70 63313411 นายพีระ บุญวราเดชา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)60
71 63313534 นางสาวภัทรภรณ์ รอดกำเนิด วท.บ. (เคมี)10
72 63313619 นางสาวมณฑิตา พานแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
73 63313664 นางสาวมัณฑนา ทองอ้ม วท.บ. (เคมี)10
74 63313718 นางสาวมารยาท ธรรมรัตนาภรณ์ วท.บ. (เคมี)10
75 63313909 นายวชิรพล โตสวัสดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
76 63314012 นางสาววรัญญา ดีเทียน วท.บ. (เคมี)10
77 63314029 นางสาววรัญญา มั่งแพร วท.บ. (ชีววิทยา)10
78 63314050 นางสาววรางคณา ชัยวงค์ษา วท.บ. (เคมี)10
79 63314081 นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (เคมี)12
80 63314098 นางสาววริศรา นามวงค์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
81 63314289 นายวีระยุทธ สีทาสังข์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)60
82 63314388 นางสาวศลิษา หมู่หลิ่ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
83 63314432 นางสาวศิริญาภรณ์ บุคควัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
84 63314562 นางสาวศุภศรี ตองอ่อน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
85 63314654 นายสรวิศ บุญมากาศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
86 63314753 นางสาวสายธาร สุขสาม วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
87 63314883 นางสาวสุดารัตน์ รอดคง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
88 63315057 นางสาวสุภาภรณ์ โพธิยา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
89 63315132 นายเสริมสุข ดำใจดี วท.บ. (เคมี)10
90 63315156 นางสาวโสรยา แป้นจันทร์ วท.บ. (เคมี)10
91 63315293 นางสาวอมรรัตน์ กำจาย วท.บ. (เคมี)10
92 63315514 นางสาวอารียา แสงเงิน วท.บ. (เคมี)10
93 63315521 นางสาวอารียา ภาคพาไชย วท.บ. (เคมี)10
94 63315576 นางสาวอิสริยา อิ่มทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
95 63315897 นางสาวจุฑามาศ โชคพรประเสริฐ วท.บ. (เคมี)10
96 63316160 นางสาวธัญวรัตน์ จิรัฏฐิติกาล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
97 63316719 นายเสี่ยวลอง ตรงต่อกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 63360088 นางสาวกนกอร แดงดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
99 63360330 นางสาวกัญญารัตน์ เสียงไพเราะ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
100 63360347 นางสาวกัญญารัตน์ ตั้งศรีวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
101 63360552 นางสาวกุลธิดา อินต๊ะพรม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
102 63360682 นางสาวขวัญเรขา อเนกสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
103 63360743 นางสาวคิรากรณ์ วีระพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
104 63360873 นางสาวจันจิรา ปราบวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
105 63360941 นายจารุกิตติ์ นวมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 63361245 นางสาวชนกนันท์ การเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
107 63361252 นางสาวชนชา อ่อนงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
108 63361351 นายชยากร ชูพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 63361443 นางสาวชัชชา จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
110 63361542 นางสาวชุติมาศ หะธรรมวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
111 63361764 นายณรงค์ จันสีดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
112 63361979 นางสาวณัฐพร พิมพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 63362327 นายทัชชกร ยิ้มเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
114 63362679 นายธนาธิป ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
115 63362877 นายธีรเทพ ศรีรดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
116 63362952 นายธีรวุฒิ ศรีดัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
117 63362969 นายธีรศักดิ์ มหาราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
118 63363218 นายนฤสรณ์ พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
119 63363317 นางสาวนันทกรานต์ แสนคำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 63363461 นางสาวนิรัชพร จิตตวิมล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
121 63363508 นางสาวเนตรนภา ชำนาญเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
122 63363850 นางสาวปัทมพร ติลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 63363973 นางสาวปุณฑริกา ริมนก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
124 63364796 นายภาณุพงศ์ แฝงวัด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)60
125 63364833 นายภานุพงศ์ จันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 63365410 นายเรืองชัย ประกอบเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
127 63365441 นางสาวลลิตา วังทะเลหมอก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 63365472 นายวงศกร เผ่าสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
129 63365618 นายวรศาสตร์ ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 63365717 นางสาววริศษา คำภิโร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
131 63365731 นางสาววะระนัน คำภิระ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 63366035 นายศราวุธ สารีบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
133 63366042 นางสาวศริญญา จิ๋วเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
134 63366103 นางสาวศศิภรณ์ อยู่ม่วง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
135 63366363 นางสาวศุภิสรา ชื่นเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
136 63366608 นายสิราวุฒิ เกิดหลำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
137 63366882 นายสุทธิภัทร ชนะวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
138 63366929 นายสุธิพงษ์ กลอนกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
139 63366981 นางสาวสุนิสา ฉิมพาลี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
140 63367469 นางสาวอภิสรา อุตตสุรดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
 คณะศึกษาศาสตร์
141 63410363 นายกิติศักดิ์ นกเพ็ชร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
142 63410615 นายจิรภัทร์ เพ็ชรวิจิตร กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
143 63411964 นายนภดล ศิริวุธ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
144 63412732 นางสาวพัชชา ด้วงทั่ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
145 63412794 นางสาวพิชญนันท์ จันทรศานติ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
146 63412817 นายพิชญุตม์ เตชะไตรภพ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
147 63412848 นางสาวพิมพกานต์ เกิดสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
148 63413104 นางสาวมนทกานติ แก้วน้ำคำ กศ.บ. (เคมี)10
149 63413197 นางสาวรวิภา สุกางโฮง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
150 63413609 นางสาววิชญ์ปภา ดาวแดน กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
151 63413623 นางสาววิชุดา ศรีวงษา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
152 63413906 นางสาวศุภิสรา ชวติรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
153 63413937 นางสาวสกุลกาญจน์ พันธ์พุทธ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
154 63413999 นางสาวสโรฌา กรรณิกา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
155 63414170 นางสาวสุชานันท์ ยะขาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
156 63414231 นายสุทธิภัทร หลักแหลม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
157 63414415 นางสาวเสาวลักษณ์ ปกป้องจิ้วสกูล กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
158 63414613 นางสาวอริศรา พะโยม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
159 63414712 นางสาวอัยดาฟัรฮาน สาและ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
160 63414774 นางสาวอารียา เพิ่มเขตรกรรม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะแพทยศาสตร์
161 63460016 นางสาวกรณัฐ ปกครอง พ.บ.10
162 63460054 นายกันณวัฒน์ จันรุน พ.บ.10
163 63460153 นางสาวจินต์จุฑา พจน์พงศ์สรรค์ พ.บ.10
164 63460177 นายจีรศักดิ์ จิตรผูก พ.บ.10
165 63460207 นายชนภัทร ปิยจรรยา พ.บ.10
166 63460238 นางสาวชุติมณฑน์ สินนอก พ.บ.10
167 63460269 นางสาวญาณิศา จันทรมิล พ.บ.10
168 63460283 นางสาวณัชชา อมรวิริยะ พ.บ.10
169 63460290 นางสาวณัฎฐ์นรี ศิริวัฒนกุลรติ พ.บ.10
170 63460368 นางสาวณัฐนิชา ดวงจันทร์ พ.บ.10
171 63460382 นางสาวณิชากมล อารยะถาวร พ.บ.10
172 63460443 นางสาวธนพร ชูช่วย พ.บ.10
173 63460467 นายธนัช แดงวิจิตรวรกุล พ.บ.10
174 63460474 นายธนัท สารเจริญ พ.บ.10
175 63460498 นางสาวธมนวรรณ ตาวงค์ พ.บ.10
176 63460573 นางสาวนวพร กงคำ พ.บ.10
177 63460634 นายปพนสรรค์ สมบูรณ์ พ.บ.10
178 63460665 นางสาวปรียานุช อุดมประสิทธิ์ พ.บ.10
179 63460689 นางสาวปาณเฑวี นนทสุต พ.บ.10
180 63460726 นายปิยะสิริ สิริสุข พ.บ.10
181 63460740 นายพงศ์ภรณ์ ภารไสว พ.บ.10
182 63460764 นางสาวพรรษมน ผดุงกุล พ.บ.10
183 63460795 นายพสธร วนรัตน์วิจิตร พ.บ.10
184 63460825 นางสาวพิจิตรเลขา ฟุ้งเฟื่อง พ.บ.10
185 63460849 นางสาวภัสนันท์ จันทร์เถร พ.บ.10
186 63460856 นางสาวภาวิดา วงศ์กังแห พ.บ.10
187 63460894 นายรัฐนนท์ เรืองแก้ว พ.บ.10
188 63460962 นางสาวศริญญา วันทิ พ.บ.10
189 63460986 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สอน พ.บ.10
190 63461006 นายศุภวิชญ์ สุรพรไพบูลย์ พ.บ.10
191 63461020 นายเศรษฐศาสตร์ สีชุมภู พ.บ.10
192 63461051 นายสาริน ภูรินินนาท พ.บ.10
193 63461105 นางสาวสุพิชชา นาควิจิตร พ.บ.10
194 63461143 นายสุรเดช โฆษิตานนท์ พ.บ.10
195 63461198 นางสาวอินทิรา อินทร์ทรา พ.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
196 63520024 นางสาวกชพร มีเมตตา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 63521014 นางสาวญาณินท์ นาคน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 63521021 นางสาวญาณิศา วงศ์อุไร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 63521243 นางสาวณัฐชยา ดรพาเหลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
200 63521281 นางสาวณัฐธศร เจริญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 63521342 นายณัฐพงศ์ เกตุนอก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
202 63521380 นางสาวณัฐริกา คลังเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 63521434 นายณัฐวุฒิ โสมบุญมา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
204 63523018 นางสาวพิมพา แสมลิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
205 63523070 นางสาวแพรรุ้ง อาจวาที วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
206 63523155 นางสาวภัทราพร ผลประเสริฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 63523186 นางสาวภัสสร ศุภวาลย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
208 63523285 นางสาวมันตา เกิดพิทักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
209 63523810 นางสาววิภาวรรณ ทองดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 63524138 นายศุภสวัสดิ์ ไชยเขียว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
211 63524329 นางสาวสิริมาศ บางยิ้ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
212 63524336 นางสาวสิริวรางค์ สุวรรณคีลี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
213 63524350 นางสาวสิริวิมล วันมา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
214 63524374 นางสาวสุกัญญา โกสากุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
215 63524978 นางสาวอารียา แนบเนียร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
216 63520543 นายจิตรตฤณ คำตระพล ทศ.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
217 63264737 นางสาวศศิณานนท์ เนินพลับ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
218 63710036 นายกมลภัทร์ ภาชนะทอง สถ.บ.10
219 63710197 นายเกษม จงจิตร สถ.บ.10
220 63710210 นายจตุวัฒน์ นกไทย สถ.บ.10
221 63710333 นายเจษฎาพร บุญกรม สถ.บ.10
222 63710401 นางสาวชนิสรา เพ็ชรวารี สถ.บ.10
223 63710487 นายชินภัค ชัชชวลิตสกุล สถ.บ.10
224 63710531 นางสาวฑิฆัมพร สมใจ สถ.บ.10
225 63710579 นายณภัทร จั่นตอง สถ.บ.10
226 63710685 นายณัฐวุฒิ ทามาตย์ สถ.บ.10
227 63710739 นางสาวทัดชากร ทุมมาจันทร์ สถ.บ.10
228 63710760 นายธนดล ทองมา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
229 63710791 นายธนวรรฒ สวัสดิดล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
230 63710814 นายธนวัฒน์ คะเนนอก สถ.บ.10
231 63710852 นายธเนศวร ช่างนาวา สถ.บ.10
232 63710883 นายธราดล อูปคำ สถ.บ.10
233 63710906 นางสาวธัญญารักษ์ จรีทรัพย์ สถ.บ.10
234 63710937 นายธิติพัทธ์ ไล่กสิกรรม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
235 63710999 นางสาวนภัสสร นาคะเกตุ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
236 63711033 นางสาวนันท์นภัส จั่นผ่อง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
237 63711132 นายบดี บำบัดทุกข์ สถ.บ.10
238 63711200 นางสาวปรภาว์ ดำสนิท ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
239 63711217 นางสาวปรมา ศรีสงคราม สถ.บ.10
240 63711262 นางสาวปัณฑิกา มาง้าว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
241 63711279 นางสาวปัณณพร เรืองขำ สถ.บ.10
242 63711392 นางสาวพรพิมล แซ่จ๋าว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
243 63711422 นางสาวพัชญ์ทิตา จำปาเงิน สถ.บ.10
244 63711484 นางสาวพิมพกานต์ ชินเทพ สถ.บ.10
245 63711491 นางสาวพิมพ์พลอย แซ่ผัวะ สถ.บ.10
246 63711507 นายพิสุทธิ์ ศิลา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
247 63711521 นายพีรพัฒน์ พระทองคำ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
248 63711583 นางสาวภัทรพร อุปถัมชาติ สถ.บ.10
249 63711590 นางสาวภัทรภร สุขการ สถ.บ.10
250 63711675 นายมานพ กลิ่นทอง สถ.บ.10
251 63711774 นางสาวฤทัยวรรณ รัศมีจันทร์ สถ.บ.10
252 63711880 นายศรัณยพงศ์ บัวเผื่อน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
253 63711897 นางสาวศรัณย์พร พึ่งบุญ สถ.บ.10
254 63712054 นางสาวสุธาสินี ไชยพันธุ์ สถ.บ.10
255 63712061 นางสาวสุนิสสา นิลศาสตร์ สถ.บ.10
256 63712085 นางสาวสุลัคณา ธรรมเอื้อวิบูลย์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
257 63712115 นางสาวอนุธิดา จิวแส สถ.บ.10
258 63712122 นายอภิพงศ์พันธ์ ปันผสม สถ.บ.10
259 63712214 นายเอกณัฏฐ์ สุยะตุ่น สถ.บ.10
260 63712245 นางสาวเอมิกา มันจันดา สถ.บ.10
261 63712269 นายปวเรศ อินกลิ่น สถ.บ.10
262 63712283 นางสาวฐิติรัตน์ เฮงรวมญาติ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
263 63712313 นางสาวพิมพรรณ แสงแปลง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
264 63190128 นางสาวกนกวรรณ เถาวัลย์ น.บ.10
265 63190135 นางสาวกมลลักษณ์ ตาแสนแก้ว น.บ.10
266 63190173 นางสาวกรรทิกา วงค์แก้ว น.บ.10
267 63190210 นางสาวกัญจนพร สมบัติ น.บ.10
268 63190227 นางสาวกัญญาณัฐ แสนสม น.บ.10
269 63190272 นางสาวกัณฐิกา นาควิจิตร น.บ.10
270 63190357 นางสาวกีรนันท์ ศรีนวล น.บ.10
271 63190470 นายจักริน ปินตามูล น.บ.10
272 63190647 นายเจตนิพัทธ์ ทองแถว น.บ.10
273 63190661 นางสาวเจนจิรา อนุเคราะห์ น.บ.10
274 63190739 นางสาวชลธิชา ใจไหว น.บ.10
275 63190791 นางสาวชิดชนก ทรัพย์ประเสริฐดี น.บ.10
276 63190913 นางสาวณัชชา น่วมวัฒน์ น.บ.10
277 63190944 นายณัฏฐ์ธวัฒน์ อ่อนแตง น.บ.10
278 63190951 นายณัฏฐพล กุลโสธร น.บ.10
279 63190968 นายณัฏฐภัทร สังข์ทอง น.บ.10
280 63191019 นายณัฐดณัย ผิวพรรณ น.บ.10
281 63191071 นางสาวณัฐสุดา แก้วสีนอ น.บ.10
282 63191125 นางสาวณิรัชชา เดือนดาว น.บ.10
283 63191170 นายทะนงศักดิ์ คำปั้น น.บ.10
284 63191248 นางสาวธนพร หาญสุจริตกุล น.บ.10
285 63191255 นางสาวธนพร สมประสงค์ น.บ.10
286 63191262 นางสาวธนพร บุญกอแก้ว น.บ.10
287 63191293 นายธนรัตน์ ลำพู น.บ.10
288 63191439 นายธัญวิชญ์ พุ่มเเจ้ง น.บ.10
289 63191453 นายธานนท์ มาประเสริฐ น.บ.10
290 63191569 นางสาวนรีกานต์ ลันขุนทด น.บ.10
291 63191637 นางสาวนิชากร ทุเรียนทอง น.บ.10
292 63191705 นางสาวเนตรนารี พุฒสี น.บ.10
293 63191736 นางสาวเบญจมาศ โพธิ์ไทย น.บ.10
294 63191798 นางสาวปริยาภัทร กาตะคุ น.บ.10
295 63191811 นางสาวปาริษา บริบูรณ์ น.บ.10
296 63191828 นางสาวปาล์มรัศมี นพรัตน์ น.บ.10
297 63191842 นางสาวปิยธิดา ดอกคำ น.บ.10
298 63191873 นางสาวปิยาภัทร เทียนขานุ น.บ.10
299 63191880 นางสาวปุญญภัค สุ่มโยง น.บ.10
300 63191897 นางสาวปุณยานุช ประพาพันธ์ น.บ.10
301 63191910 นายพงษ์ศักดิ์ มากวิจิตร์ น.บ.10
302 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
303 63192054 นางสาวพัณณิตา เส็งขำ น.บ.10
304 63192092 นางสาวพิชญา ทองไทย น.บ.10
305 63192108 นางสาวพิชญาภัค นรายศ น.บ.10
306 63192122 นางสาวพิชดา เพ็ญจันทร์ น.บ.10
307 63192139 นายพิชิตชัย เกตุอินทร์ น.บ.10
308 63192283 นางสาวภัทรดา คร้อยเชียงของ น.บ.10
309 63192306 นายภัทรพล ชำนิถิ่นเถื่อน น.บ.10
310 63192429 นายภูรินทร์ จันทร์แพ น.บ.10
311 63192443 นายภูสิทธิ ใบไพศาล น.บ.60
312 63192474 นางสาวมนัสนันท์ เกตุนิล น.บ.10
313 63192511 นางสาวมุธิตา ทัดปอย น.บ.10
314 63192542 นายยุติธรรม ศรีม่วง น.บ.10
315 63192559 นางสาวยุวดี คุ้มบำรุง น.บ.10
316 63192627 นายรุจิภาส กระต่ายเทศ น.บ.10
317 63192764 นางสาววริศรา บัวบุตร น.บ.10
318 63192863 นางสาววิมลพรรณ ศิริรัตนรักษ์ น.บ.10
319 63192900 นางสาววิษาณัช พงษ์เจริญ น.บ.10
320 63193037 นางสาวศศิวิมล สานา น.บ.10
321 63193235 นางสาวสิริวิมล พวงเงิน น.บ.10
322 63193242 นางสาวสิโรธร เสือแพร น.บ.10
323 63193266 นายสุกฤษฎิ์ ผลรัตน์ น.บ.10
324 63193365 นางสาวสุปาณี จงเพียร น.บ.10
325 63193464 นางสาวสุวิมล จินะการ น.บ.10
326 63193471 นางสาวสุวิสา ศรีสว่าง น.บ.10
327 63193488 นางสาวเสาวลักษณ์ โทสูงเนิน น.บ.10
328 63193532 นายอธิบดี นามอาญา น.บ.10
329 63193549 นางสาวอนัญญา ซิวพร น.บ.10
330 63193587 นางสาวอภิญญา ชูเฉลิม น.บ.10
331 63193594 นางสาวอภิญญา เพชรสะแก น.บ.10
332 63193624 นางสาวอมรรัตน์ หมื่นใจมั่น น.บ.10
333 63193679 นางสาวอรัญญา ไพศาลย์ น.บ.10
334 63193693 นางสาวอริษา ทองทับ น.บ.10
335 63193709 นางสาวออชุดา สาระไกร น.บ.10
336 63193754 นางสาวอัญชิสา อินเสือ น.บ.10
337 63193808 นางสาวอุไรวรรณ สรรพคุณ น.บ.10
338 63240540 นายจิรโรจน์ เจริญสุข น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
339 63312841 นางสาวปวรรณรัตน์ ศรีกิมแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
340 63340516 นางสาวกัณฐมณี ชยานนท์ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
341 63340684 นายการัณยภาส แซ่เติ๋น วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
342 63342886 นางสาวณิชารีย์ อัครพัฒน์ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
343 63343845 นางสาวนภาพร ขาวสวย วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
344 63344323 นางสาวบุญนำพา ทองมาก วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
345 63345139 นายพงศ์สยาม คมคาย วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
346 63346242 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงอยู่ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
347 63346464 นางสาวมัญฑิตา รักวนิชย์ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
348 63346556 นางสาวเมธาวี อินทะชัย วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
349 63346785 นางสาวรักษิตา พุทธวงศ์ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
350 63347553 นายวีรภัทร คล้ายแท้ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
351 63361894 นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
352 63240083 นางสาวกนกทิพย์ ถึงพด ร.บ.10
353 63240106 นางสาวกนิษฐา ไวยดารา วท.บ. (จิตวิทยา)10
354 63240212 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วโก วท.บ. (จิตวิทยา)10
355 63240250 นางสาวกันย์ลภัส ศรีใจวงศ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
356 63240328 นายกิตติศักดิ์ ปภัสรสิริกุล ร.บ.10
357 63240342 นางสาวกุลชานันท์ มีเมตตา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
358 63240373 นางสาวเกวลิน เป็นดี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
359 63240410 นางสาวแก้วเก้า ชม้อยเดชานันท์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
360 63240496 นางสาวรินรดา อยู่เมือง ร.บ.10
361 63240519 นางสาวจารุโภ ละออศรี ร.บ.10
362 63240557 นางสาวจิราพร ว่องไว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
363 63240632 นางสาวชนากานต์ ฉิมพานิช วท.บ. (จิตวิทยา)10
364 63240656 นางสาวชนาพร สุขสว่าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
365 63241035 นางสาวณัฐกมล แข็งเขตการณ์ ร.บ.10
366 63241219 นางสาวณิชกานต์ ชัยลังกา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
367 63241240 นางสาวดวงแพร ธรรมลังกา ร.บ.10
368 63241424 นางสาวธัญญลักษณ์ สุขมนต์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
369 63241486 นายธีรภัทร อ่อนสะเดา ร.บ.10
370 63241578 นางสาวนภสร ประพฤติธรรม วท.บ. (จิตวิทยา)10
371 63242087 นางสาวเปรมณีย์ ธารานนท์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
372 63242162 นางสาวพรรณสิริ พิเดช ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
373 63242278 นางสาวพัณณิตา ขันแข็ง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
374 63242322 นางสาวพิชญา คำประเสริฐ วท.บ. (จิตวิทยา)10
375 63242773 นางสาวรัตนาวดี จรัสพิริยโชค วท.บ. (จิตวิทยา)10
376 63242780 นางสาวรินทร์ลภัส ภวัฒน์กุลภาคย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
377 63242797 นางสาวรุจีรัตน์ พรมอยู่ ร.บ.10
378 63242834 นางสาววชิราภรณ์ โมคมูล ร.บ.10
379 63242926 นางสาววัชรีพร ทะเรือน วท.บ. (จิตวิทยา)10
380 63243046 นางสาวศราลักษณ์ ดีอินต๊ะ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
381 63243237 นางสาวสิริวรรษา วงค์โห้ ร.บ.10
382 63243336 นางสาวสุธาสินี บรรจง ร.บ.10
383 63243343 นางสาวสุธาสินี อ่ำเอี่ยม ร.บ.10
384 63243381 นางสาวสุพรรณิการ์ ฟักกลิ่ม ร.บ.10
385 63243404 นางสาวสุพรรษา จันทิมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
386 63243701 นางสาวอัชฎาภรณ์ ไวทยพิเชษฐ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
387 63244456 นายวชิรพงค์ ประเสริฐสงค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)50
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา