รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62264943 นางสาวศศิกานต์ เกิดยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 63240571 นายเจษฎาภรณ์ ฉุยฉาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 63243763 นางสาวอารยา ร่วมญาติ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 63260081 นางสาวกนกวรรณ มากเตี้ยม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 63260166 นางสาวกรกนก คำวิจิตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 63260357 นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 63260395 นางสาวกานต์ธิดา เกิดป้อม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 63260425 นายกิตติภูมิ สุริวงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 63260654 นางสาวคัทลียา ดวงตัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 63260739 นางสาวเครือฟ้า สมบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 63260807 นางสาวจารุวรรณ จันทร์แดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 63261132 นางสาวชรินรัตน์ ทัดเกิด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 63261163 นางสาวชลธิชา หวังถ้ำกลาง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63261194 นางสาวชลธิชา มากล้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 63261521 นางสาวภัคยดา จันทวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 63261934 นายทิวัตถ์ นาคเส็ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 63262450 นางสาวนัฐฑริกา ศรีบุญมาก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 63262726 นางสาวบวรรัตน์ เขมรัตน์สุขโชติ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 63262931 นางสาวปัณฑิตา ศรีสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 63262986 นางสาวปาณิสา เเก้วไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 63263112 นางสาวพนิดา เจนจบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 63263129 นางสาวพนิดา วงศ์กาฬสินธุ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 63263150 นางสาวพรกมล สำเภาทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 63263198 นางสาวพรทิพา อาทิตย์เที่ยง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 63263266 นางสาวพรรณธิกา แตะต้อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 63263334 นางสาวพรอุมา เงินสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 63263396 นางสาวพัชรภรณ์ อินทสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 63263600 นางสาวพิมพ์นิภา จากน่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 63263693 นางสาวเพชรลดา เหตะโยธิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 63263723 นายไพฑูรย์ จันทร์พรหม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 63263730 นางสาวไพลิน ตาชุ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 63263761 นางสาวภัทรนันท์ ผดุงวัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 63263945 นางสาวมนัสวรรณ โพธิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 63264072 นางสาวกมลชนก โนนลือชา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 63264249 นางสาวรุจิรดา อ่องสว่าง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 63264409 นางสาววรรณิภา สิงห์บ้านหมอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 63264461 นางสาววันทนีย์ ศรีสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 63264539 นายวิชญกร นาแพร่ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 63264744 นางสาวศศิประพา คล้ายแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 63264928 นางสาวสลาลินี ถมทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 63264942 นางสาวสิตานันท์ ลีเป้ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
44 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 63265109 นางสาวสุชาดา โชติชุม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
47 63265147 นางสาวสุทธิดา ทมิฬวัตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
48 63265406 นางสาวสุภาวดี อุทัยทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
49 63265475 นางสาวสุวนันท์ ดีทุ่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
50 63265543 นายอดิศักดิ์ เพ็ชรมุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
51 63265598 นางสาวอนุธิดา กาเผือก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
52 63265611 นางสาวอภัสชา พระพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
53 63265659 นางสาวอรนภา อินทริง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
54 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
55 63265796 นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
56 63265857 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
57 63265871 นางสาวณัฐนภา ครุฑนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา