รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61260045 นางสาวกนกพร ประทุมโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 61265149 นางสาวกัญญาวีร์ ริเดชพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61260298 นายกาจน์พิจักษณ์ ถนอมพณิช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 61260526 นางสาวจรรยา ป้อมแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61260588 นางสาวจามรีภรณ์ ไชยทิง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 61265163 นางสาวจุฬาวรรณ เผือกรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 61265170 นางสาวเจนจิรา บุญมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 61260793 นางสาวเจนจิรา ชาวพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 61260830 นายเจษฎา เสมียนอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 61260854 นางสาวชญานี ขุนพิลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 61261004 นางสาวชวัลรัตน์ มีผล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 61265194 นางสาวฐิติวรดา ทองอิ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 61261516 นางสาวดวงกมล เพ็ชร์กล่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 61261950 นางสาวธารารัตน์ ตันทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61262346 นางสาวเนตรทราย สุพบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 61262452 นางสาวปนัดดา ทองเสี่ยน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 61262599 นางสาวปลื้มกมล มั่งแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 61262803 นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 61262957 นางสาวพัชราภา ประเทือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61263107 นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 61314014 นายภูริศชญา ไทยอู่ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 61263428 นางสาวยุวลักษณ์ วิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 61264166 นางสาวศุภาพิชญ์ ไฝทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 61264296 นายสิรดนัย แสนธิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 61264425 นางสาวสุชัญญา อุทธิยา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 61264708 นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มรส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 61264715 นางสาวโสรญา คำภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 61264821 นางสาวอมราพร นุชชม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 61264937 นางสาวอัญญารัตน์ อ่อนฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 61264944 นางสาวอันดา ดำศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา