รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360348 นางสาวกมลวรรณ สวัสดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
2 62360997 นายคานธี ชาวอบทม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
3 62361079 นางสาวจิดาภา สุขสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
4 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 63361344 นางสาวชนิสรา หนูกล้วย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 62367569 นายชลสิทธิ์ ประดิษฐผล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
7 62361802 นายเชิดเกียรติ เมืองมาน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
8 62361918 นางสาวฐิรกานต์ ฤทธิเดช วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
9 61160598 นายณฐนนท์ กิตติปรีชา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
10 62362106 นางสาวณัฐฐริณีย์ อินทร์ปอ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
11 62362267 นางสาวณัฐพร เชื้อรอด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
12 62362441 นายตรงตะวัน ปานประเสริฐกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
13 62362977 นายธัชนนท์ น้อยทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
14 62363332 นายนราธร จำปาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
15 62363400 นางสาวนฤวรรณ ดำดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
16 62363424 นายนวพล บุตรจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
17 63312308 นายนัฐพงษ์ พิเคราะห์แนะ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 62363554 นายนิรวีร์ วังสาร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
19 62363691 นางสาวเบญจวรรณ บุญแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
20 62363776 นางสาวปนัดดา นรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
21 62363790 นายปรมัตถ์ พันธ์แสง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
22 62364131 นายพยากรณ์ จันทสุภา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
23 62364339 นางสาวพิชชาภา วงศ์คำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
24 62364704 นางสาวภัณฑิรา ศรีรันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
25 62364810 นายภาคภูมิ คำเรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
26 62364971 นายภูมิภัทร สายสั้น วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
27 63313626 นางสาวมธุรส สารีบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 62365152 นางสาวเมณิญา ทาบคำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
29 62365220 นางสาวโยษิตา ทิพย์ปกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
30 62365411 นายรามิล ไชยวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
31 62365480 นายลัทธพล ตรีขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
32 61161793 นายวชิระ เพ็ชรแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
33 61363579 นางสาววรรณวิสาข์ ถิ่นไทยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
34 62365640 นางสาววราญา สองนิธกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
35 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 62365701 นายวศิน สุวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
37 62365824 นายวิรัตน์ มาไชยนาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
38 62365954 นางสาวศรสวรรค์ ลิขิต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
39 62366043 นายศักดิ์กวี วิหกเหิน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
40 64360087 นายศุภกิตติ์ สุดแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
41 62366371 นายสรยุทธ อัศวินะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
42 62366418 นางสาวสลิลญา อังเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
43 62366517 นายสิทธิกร สาระวัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
44 62366548 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์รัตนพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
45 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 61364682 นางสาวสุพัตรา เปรมจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 62367132 นายอนุชา แก้วเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
48 62367194 นางสาวอภิภาวดี สมนึก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
49 62367316 นางสาวอวิกา ตันกูล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
50 61365269 นายอิศวะ คิดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
51 62367507 นางสาวอุษณิษา ทาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา