รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 64260035 นางสาวกชกร รัตนสิริสัมพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 64260141 นางสาวกรุณา สุเตนัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 64260165 นางสาวกฤติยา พวงมณี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 64260202 นางสาวกัญชลิการ์ นิ่มมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 64260226 นางสาวกัญญารัตน์ ทองประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 64260455 นางสาวเกวรินทร์ ปิ่นแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62266237 นางสาวจิราภา เรืองดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 63265888 นางสาวชนชม ปราบคเชนทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 64261575 นายธกฤต คงจำนงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 64261995 นางสาวนฤพร จันทร์ฉาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 64262015 นางสาวนฤมล สุขสำราญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 64262459 นางสาวปศุตา พาราศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 64262480 นางสาวปาณิศา แสนโกด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 65264971 นายปิยะชาติ เขียวเฮียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61241983 นางสาวพชร ภูมิผล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 64262664 นางสาวพรกนก ขวัญมุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 64262817 นางสาวพลอยผ่องพรรณ สง่าเนตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 64262824 นางสาวพัชญา พิมทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 64263074 นายพุฒิพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61242287 นางสาวเพียงฤทัย งามภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 64263388 นางสาวภูมิพัฒน์ จงชาญสิทโธ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 64263661 นางสาวรัตติกาล ราษีสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 64263692 นางสาวละอองดาว เศษสี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 64263968 นางสาววัชราภรณ์ คำเพชร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 64264002 นางสาววิภาวี แก้วศรีทัศน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 64264071 นางสาววิลาวัลย์ ทองตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 64264095 นายศรายุทธ จันทร์เพชร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 64264217 นางสาวศิธาทิพย์ รัฐเขตบรรพต ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 64264392 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วสังข์ทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 64264545 นายสุกฤษฎิ์ คงกะศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 64265634 นางสาวสุพิชชา หลักเพ็ชร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 64264781 นางสาวสุวิภา ขวัญมล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 64264859 นางสาวหฤทัย เมฆอับ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 61364842 นางสาวอทิตยา น้อยหมอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 64265023 นางสาวอรปรียา ยี่โถ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 61243925 นางสาวอัจจิมา ยอดวัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 64265153 นางสาวอาทิมา ทองเนื้ออ่อน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา