รายชื่อนิสิต
รายวิชา303491 : Special Topics in Electrical Engineering I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60361781 นายธนกฤต โสมมา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 60364324 นายวิกรม มูรามัญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 60365420 นายสุริยา กลพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 60364119 นายวทัญญู เพชรป้อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 60362603 นางสาวบุษกร ใจยง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 60364454 นายวีรวัฒน์ ขับร้อง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 60365321 นายสุภัก ประสมวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 60363785 นางสาวมุทิตา ปัทมาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 60360531 นายไกรวิชญ์ ธรรมพิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา