รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : English Listening and Speaking for Communication
กลุ่ม17
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์
1 63312285 นางสาวนวพร อินผูก วท.บ. (ชีววิทยา)60
2 63310625 นางสาวคณิศรา สุวรรณทับ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
3 63312728 นายปพนสรรค์ แสนกล้า วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
4 63314258 นายวิสุทธิ์ อิสสระ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
5 63310892 นายเจษฎา ม้าทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
6 63311721 นายธนโชติ หายโศก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
7 63312599 นายบูรพา จันทร์นาค วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
8 63314555 นายศุภวิชญ์ ขำสุวรรณ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
9 63313862 นายฤทธิไกร ปรุงเสริม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
10 63311370 นายณัฐกิตติ์ เนินทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
11 63310762 นางสาวจิรปรียา ผาแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
12 63313084 นางสาวพรภิมล ชื่นขำ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
13 63314241 นางสาววิรัญชนา บุญปลูก วท.บ. (ฟิสิกส์)10
14 63314029 นางสาววรัญญา มั่งแพร วท.บ. (ชีววิทยา)10
15 63314982 นางสาวสุประวีณ์ ภู่ขาว วท.บ. (ชีววิทยา)10
16 63314753 นางสาวสายธาร สุขสาม วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
17 63313077 นางสาวพรพรรษา จาระณา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
18 63310502 นางสาวเกศณี ลือชัยงาม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
19 63311660 นางสาวแทนตะวัน แซ่ซึง วท.บ. (ฟิสิกส์)10
20 63311264 นางสาวณริศรา อุ้ยมาก วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
21 63312643 นางสาวเบญจสิน เดชมัด วท.บ. (ชีววิทยา)10
22 63315279 นางสาวอภิสมัย ยอดคำ วท.บ. (ชีววิทยา)10
23 63315408 นางสาวอังศุมารินทร์ แย้มพราย วท.บ. (ฟิสิกส์)10
24 63315125 นางสาวสุวิชาดา พรมมา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
25 63310939 นางสาวชฎาพร ตองกลิ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
26 63311226 นางสาวฐิติพร พุ่มขจร วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
27 63314098 นางสาววริศรา นามวงค์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
28 63310717 นางสาวจารุวรรณ บัวประทุม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
29 63312759 นางสาวปภาดา เพียรยิ่ง วท.บ. (ชีววิทยา)10
30 63313343 นางสาวพิชญาภา บุมี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
31 63310311 นางสาวกฤษยภรณ์ อินตะสาร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
32 63311103 นายชัยนิวัฒน์ ขวัญเมือง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
33 63310786 นายจิรวัฒน์ สุตา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 63311066 นางสาวช่อผกา โคตรขันติ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
35 63313985 นางสาววรรัตน์ ใจหลง วท.บ. (ชีววิทยา)10
36 63311639 นางสาวทิพย์วิภา สุภามงคล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
37 63315415 นางสาวอัจฉรา พูลมี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา