รายชื่อนิสิต
รายวิชา302335 : Heat Transfer
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59365032 นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 60361347 นายณัฐนนท์ คำจันดา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 61364408 นายสิทธิชัย เม่นขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 61361339 นายณัฐนนท์ ท้าวอาศา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61360394 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61362596 นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 60361002 นายชัยชาญ มณฑา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 60360357 นายกัลยกร นาแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 60363136 นายพชรพฤก เทวาประสาทพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 61360684 นายจิรกิตติ์ กลั่นการนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 60361934 นายธนากรณ์ พุ่มฉัตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 60363792 นายเมธาวี ลอยหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 60360746 นายจีรายุ แก้วเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 61361926 นายธนวัตร อิ่มกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 61364231 นายสถิระ ฟ้าประทานพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 61362008 นายธนายุทธ ไกรถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 61364606 นายสุทธินนท์ ปัญญาดิบวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 61363821 นายวิรากร สุดประโคน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 61360165 นายกฤษกร เถียรทวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 61364132 นายศุภณัฐ พิมสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 61360646 นายจาฏุพัจน์ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 61363135 นายภัควัฒน์ ธงกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 61361643 นายทนงศักดิ์ แซ่โซ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 61361391 นายณัฐพล มาฮับผล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 61363562 นายวรเมธ เหล็กเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 61363357 นายยศนนท์ จาดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 61362091 นายธีรศักดิ์ ขวัญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 61360196 นายกฤษณะ มุสิราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 61364415 นายสิทธินนท์ วงทับ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 61362602 นายปราช ชวดสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 60365291 นายสุบรรณ คำโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 61363890 นายวุฒิคุณ อุ่นเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 61362084 นายธีรพัฒน์ ทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 61363050 นายพีรพัฒน์ ทวีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 61360493 นายขจรศักดิ์ พอสุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 61361759 นายธนโชติ กันยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 61363364 นายรณัสถ์ชัย ชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 61360400 นายกิตติศักดิ์ คำมานิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 61364279 นายสหรัฐ วิภูษณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 61361438 นายณัฐภัทร ถั่วทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 61363272 นายภูธิป แตงสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 61361766 นายธนเทพ จิวสืบพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 61361476 นายณัฐวุฒิ สุวรรณยศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 61362626 นายปฤษฎี สายแก้วดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 61362343 นายนำชัย ทองกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 61363623 นายวราวิทย์ แก้วปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 61365023 นายอรรถพล จุติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 61362763 นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 61365306 นายนนทกร เก่งธัญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 61362787 นายพงศธร สวยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 61362121 นายนนท์ปวิธ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 60363662 นายภาคิน เพ็ชร์ประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 61363203 นายภานุวัฒน์ มันเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 60361743 นายทีปกร สุริยะคำวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 59365223 นายวีรเดช แก้วนุช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 61364323 นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 60365895 นายอุกฤษฏ์ ดลราษี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 60361163 นายณัฏฐนันท์ พุฒซ้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 60363488 นายพุฒิเมธ เพียรธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 60365253 นายสุนทร ทับทิมไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 60361729 นายทิพาพร ทองโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 60365741 นางสาวอรยา นิ่มอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 60365567 นางสาวอนันตญา น้อยนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 60362368 นางสาวนภาลัย คำอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 60365239 นางสาวสุธิดา พรหมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 61363784 นางสาววิมพ์วิภา ทานะสัก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 61364972 นางสาวอรนุช คำมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 61364996 นางสาวอรปรียา อนุรักษ์พงพี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 61360028 นางสาวกชพร ทองบ้านไทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 61362176 นางสาวนพเก้า ทองเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 61361247 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 61360530 นางสาวคณิต พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 61361544 นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 61364903 นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 61360066 นางสาวกนกวรรณ จะวะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 61361575 นางสาวดวงกมล พิมพ์จ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 61360097 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 60364911 นางสาวสมฤทัย บ่อคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
81 60361194 นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 60363884 นางสาวยุภาภรณ์ ทองชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา