รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 61411461 นายตุลยวัต คุ้มสุวรรณ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62413280 นางสาวเมลิสา จันทร์ปรุง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 62413129 นายภานุพงศ์ สมมุติ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 62411187 นายญาณสิทธิ ประดิษฐ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62413969 นายศิวกร นาคะเกตุ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 62413440 นายรัตนศักดิ์ กรมลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62410081 นางสาวกรกนก ไชยชนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 62410128 นางสาวกษมาพร ยมรัตน์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 62414799 นางสาวอภิสรา ดีพิจารย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62413921 นางสาวพิมพ์ชญาณ์ ลอยครบุรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 62414713 นางสาวอทิตยา จำปาหลวง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 62414768 นางสาวอภิชญา เมืองแก่น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 62413860 นางสาวศษิกานต์ ชื่นชม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 62412764 นางสาวพัชริดา ดอกพุฒ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 62413464 นางสาวรัตนาพร ปั้นหยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 62413433 นางสาวรัตติกาล คำชู กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62412771 นางสาวพัชวรรณ แสงเหมือนขวัญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 62413501 นางสาวเรืองศิริ ท่าซุง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 62413693 นางสาววันทนีย์ แหยมคง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62413495 นางสาวรุ่งสกุล พรหมศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 62413662 นางสาววลีรัตน์ มากอยู่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 62414478 นางสาวสุภัทรา โฉมห่วง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62413563 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทวงศ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 62412979 นางสาวแพรวรุ้ง เผ่าตุ้ย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 62410203 นางสาวกัญญารัตน์ จันทมาด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 62413938 นางสาวศิริรัตน์ กล่ำโพธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 62414874 นางสาวอัจฉรา อ่อนละมูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 62414485 นางสาวสุภาวดี บุญพรม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 62414409 นางสาวสุนิศา จันทร์น้อย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 62412986 นางสาวแพรวาไล เดชเทศ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 62414645 นางสาวโสภิภา สายทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 62413815 นางสาวศศิกาญจน์ เหลืองสนิท กศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 62412658 นางสาวพรธิตา อินสาคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 62410241 นางสาวกัณฐ์ลดา เพียรการ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 62414416 นางสาวสุพรรษา เทียมทัน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 62414911 นางสาวอัมไพรินทร์ กันยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 62410050 นางสาวกมลลักษณ์ มีแสงศิลป์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 61193138 นายอมรสิทธิ์ จันสุริยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา