Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 303456-3
(3) 1, EN 311 EN
 
อังคาร
 
  
พุธ 301315-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์ 303100-1
(1) 1, EN 511 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)