ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  9/9/2562 - 15/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208201-4
(3) 3, QS 2106 QS
 208201-4
(3) 4, QS 3104 QS
    208201-4
(3) 1, QS 2109 QS
อังคาร  208501-1
(3) 1, HU 6202-1 HU 6
     
พุธ      208201-4
(3) 2, QS 2108 QS
 208201-4
(3) 3, QS 3110 QS
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 208201-4
(3) 4, QS 3109 QS
 208201-4
(3) 2, QS 2106 QS
  208201-4
(3) 1, QS 2109 QS
  
เสาร์  208501-1
(3) 1, HU 6110 HU 6
     
  208501-1
(3) 1, HU 6110 HU 6
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  208001-3  Thai Language Writing for Communication
การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 15:00-17:00
QS 2202
-
  208113-1  The Art of Creative Writing
ศิลปะการเขียน
1-(C) 15 ต.ค. 2563
เวลา 15:00-17:00
ปราบไตรจักร 43
  208113-1  The Art of Creative Writing
ศิลปะการเขียน
4(C) 18 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
QS 2204
(C) 15 ต.ค. 2563
เวลา 15:00-17:00
ปราบไตรจักร 43
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
1(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
2(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
3(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
4(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  208252-2  Problems of Thai Language Usage
ปัญหาการใช้ภาษาไทย
1-(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
QS 2207
  208252-3  Problems of Thai Usage
ปัญหาการใช้ภาษาไทย
1-(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
QS 2207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: