ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 206311-3
(3) 1, HU 4307 HU 4
  206111-6
(3) 3, QS 4206 QS
  
 
อังคาร
 
      
พุธ    206111-6
(3) 3, QS 2109 QS
 206111-6
(3) 6, QS 4204 QS
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์    206311-3
(3) 1, QS 4111 QS
 206111-6
(3) 6, QS 4204 QS
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
1(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
HUSO 1103
-
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
2(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
HUSO 1103
-
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
3(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
HUSO 1103
(C) 27 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 3207
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
6-(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 3209
  206211-5  Chinese III
ภาษาจีน 3
2-(C) 27 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2201
  206213-1  Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จีน 1
1(C) 28 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2109
-
  206311-3  Chinese Translation I
การแปลภาษาจีน 1
1-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 2109
  207201-2  Japanese III
ภาษาญี่ปุ่น 3
3(C) 27 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2103
-
  229101-2  Indonesian I
ภาษาอินโดนีเซีย 1
2-(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2106
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: