ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  30/12/2562 - 5/1/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 206398-1
(3) 1, HU 4309 HU 4
     
อังคาร    206231-5
(3) 1, QS 4201 QS
 206201-2
(3) 1, QS 4201 QS
พุธ 206398-1
(3) 1, HU 4309 HU 4
    206231-5
(3) 1, QS 4202 QS
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์ 206201-2
(3) 1, QS 4112 QS
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
1(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 42
-
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
2(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 42
-
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
3(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 42
-
  206201-2  Chinese History
ประวัติศาสตร์จีน
1-(C) 2 เม.ย. 2562
เวลา 14:00-17:00
QS 2105
  206231-5  Chinese Reading I
การอ่านภาษาจีน 1
1-(C) 4 เม.ย. 2562
เวลา 12:00-15:00
QS 2204
  206302-2  Chinese Culture
วัฒนธรรมจีน
1-(C) 5 เม.ย. 2562
เวลา 12:00-15:00
QS 2106
  206398-1  Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
1-(C) 3 เม.ย. 2562
เวลา 08:00-11:00
QS 2104
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: