ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์   208201-4
(3) 2, QS 4111 QS
    208201-4
(3) 1, QS 2112 QS
อังคาร 208201-4
(3) 2, QS 4111 QS
      001201-1
(3) 23, ปราบไตรจักร 23 ปราบไตรจักร
พุธ   208201-4
(3) 1, QS 4107 QS
  001201-1
(3) 23, ปราบไตรจักร 23 ปราบไตรจักร
  
พฤหัสบดี 208501-1
(3) 1, HU 2307 HU 2
      
 
ศุกร์
 
        
อาทิตย์  208501-1
(3) 1, HUSO 6109 HUSO 6
     
  208501-1
(3) 1, HUSO 6109 HUSO 6
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  001201-1  Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
10-(C) 24 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 2210
  001201-1  Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
11-(C) 24 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 2210
  001201-1  Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
14(C) 22 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 3203
-
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
1(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 2205
(C) 27 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2203
  208201-4  Thai Grammar
หลักภาษาไทย
2(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
QS 2205
(C) 27 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2203
  208431-3  Folklore in Thai Language and Literature
คติชนในภาษาและวรรณกรรม
1-(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2101
  208501-1  Research Methodology in Social Sciences
ระเเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
1(C) 27 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-12:00
HU 2307
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-11:00
HUSO 6202-2
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: