ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์ 304445-2
(3) 1, CE 521 CE
     304344-3
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
อังคาร
 
         
พุธ     304101-1
(1) 1, EN 509 EN
   
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์  307650-1
(1) 1, CE 314 CE
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304445-2  Hydraulic Engineering
วิศวกรรมชลศาสตร์
1(C) 14 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 307
(C) 23 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 305
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: