ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์  301463-2
(3) 1, EN 207 EN
     301436-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
อังคาร
 
         
พุธ 301463-2
(3) 1, IE 316 IE
  301100-1
(1) 2, Shop IE IE
   
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์ 301100-1
(1) 1, Shop IE IE
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301100-1  Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
1-(C) 19 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 309
  301436-2  Industrial Cost Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
1(C) 15 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 516
(C) 19 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 305
  301463-2  Computer Application in Industrial Engineering
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1(C) 17 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 507
(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 505
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: