ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์     301100-1
(1) 2, Shop IE IE
 
อังคาร 301100-1
(1) 1, Shop IE IE
     
พุธ     301470-1
(2) 1, Shop IE IE
 301470-1
(2) 1, Shop IE IE
     301470-1
(2) 1, EN 609 EN
 301470-1
(2) 1, EN 307 EN
     301470-1
(2) 1, EN 307 EN
 301470-1
(2) 1, EN 609 EN
พฤหัสบดี 301436-2
(3) 1, EN 310 EN
     
ศุกร์     301102-1
(1) 1, EN 305 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301100-1  Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
1-(C) 22 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
โถง IE
  301100-1  Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
2-(C) 22 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
โถง IE
(C) 22 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
โถง CE
  301436-2  Industrial Cost Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
1-(C) 16 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 207
  301470-1  Industrial Engineering Laboratory I
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1-(C) 15 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 210
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: