ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 301697-2
(3) 1, IE 316 IE
 301697-2
(3) 1, IE 316 IE
อังคาร 301416-2
(3) 1, EN 207 EN
 
พุธ 301502-2
(3) 1, IE 316 IE
 
 
พฤหัสบดี
 
   
 
ศุกร์
 
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301416-2  Production Planning and Control
การวางแผนและควบคุมการผลิต
1(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 207
(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 210
(C) 17 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 210
(C) 17 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: