ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301622-2
(3) 1, IE 316 IE
 
อังคาร
 
  
พุธ 301416-2
(3) 1, EN 307 EN
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์ 301600-1
(3) 1, IE 316 IE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301416-2  Production Planning and Control
การวางแผนและควบคุมการผลิต
1(C) 15 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 505
(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 311
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: