ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร     301622-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 301502-2
(3) 1, IE 316 IE
    
ศุกร์ 301416-2
(3) 1, EN 314 EN
    
 301624-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301416-2  Production Planning and Control
การวางแผนและควบคุมการผลิต
1-(C) 20 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 212
(C) 20 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: