ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301340-2
(3) 1, EN 314 EN
  301341-2
(1) 1, Shop IE IE
อังคาร 301417-3
(3) 1, EN 309 EN
    
พุธ 301417-3
(3) 2, EN 310 EN
    
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301340-2  Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 309
(C) 25 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 309
  301341-2  Manufacturing Process Laboratory
การปฏิบัติการทางกรรมวิธีการผลิต
1-(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 309
  301417-3  Industrial Plant Design
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
1-(C) 24 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 314
  301417-3  Industrial Plant Design
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
2-(C) 24 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 314
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: