ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
       
อังคาร      301600-1
(3) 1, IE 316 IE
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 301340-2
(3) 1, EN 314 EN
      
ศุกร์   301340-2
(3) 1, EN 314 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301340-2  Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
1-(C) 24 มี.ค. 2564
เวลา 09:00-12:00
โถง IE
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: