ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์  301448-4
(3) 1, EN 510 EN
     301600-1
(3) 1, IE 316 IE
 
อังคาร
 
         
พุธ 301514-2
(3) 1, IE 316 IE
 301514-2
(3) 1, IE 316 IE
 301448-4
(3) 1, EN 510 EN
   
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301448-4  Design and Analysis of Experiments
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
1(C) 28 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 507
(C) 3 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: