ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
 
จันทร์
 
   
 
อังคาร
 
   
พุธ 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
พฤหัสบดี  301438-2
(3) 1, EN 509 EN
 
ศุกร์
 
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301438-2  Value Engineering
วิศวกรรมคุณค่า
1(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 511
(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 310
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: