ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 303456-3
(3) 1, EN 311 EN
 
อังคาร
 
  
พุธ 301315-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พฤหัสบดี
 
  
ศุกร์ 303100-1
(1) 1, EN 511 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: