ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
 
จันทร์
 
  
 
อังคาร
 
  
พุธ 303251-3
(3) 1, EN 509 EN
พฤหัสบดี 314501-2
(3) 1, CE 314 CE
ศุกร์ 314594-1
(3) 1, EN 309 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303251-3  Electrical Instruments and Measurements
เครื่องวัดและหลักการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
1-(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 314
(C) 14 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 311
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: