ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์ 301102-1
(1) 1, EN 310 EN
   
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี     301424-3
(3) 1, EN 310 EN
ศุกร์ 301424-3
(3) 1, EN 310 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301424-3  Automated Manufacturing Systems
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
1(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 511
(C) 18 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 512
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: