ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 302434-2
(3) 1, IE 511 IE
 
 
อังคาร
 
   
พุธ 302369-2
(1) 1, Shop ME IE
 
พฤหัสบดี    302399-2
(1) 1, EN 305 EN
 
ศุกร์
 
   
เสาร์ 302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: