ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์  302503-1
(3) 1, IE 602 IE
  302449-2
(3) 1, EN 505 EN
 302401-1
(1) 1, EN 505 EN
   
 
อังคาร
 
          
พุธ 302399-2
(1) 1, EN 309 EN
  302335-2
(3) 1, EN 507 EN
       
พฤหัสบดี    302335-2
(3) 1, EN 511 EN
     302100-1
(1) 1, EN 307 EN
ศุกร์    302449-2
(3) 1, EN 510 EN
       
เสาร์      302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302335-2  Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อน
1(C) 10 ส.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 210
-
  302449-2  Combustion and Pollution Control
การสันดาปและการควบคุมมลภาวะ
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 210
(C) 24 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 210
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: