ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
       
 
อังคาร
 
       
พุธ 302399-2
(1) 1, EN 309 EN
       
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์  302232-2
(3) 2, EN 505 EN
  302212-2
(3) 1, IE 602 IE
เสาร์      302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302212-2  Engineering Mechanics II
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
1(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 305
(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  302212-2  Engineering Mechanics II
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
2(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 305
(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  302232-2  Thermodynamics I
อุณหพลศาสตร์ 1
2-(C) 22 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 510
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: