ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
 
จันทร์
 
         
อังคาร     302411-1
(3) 1, IE 602 IE
   
พุธ 302212-2
(3) 1, EN 305 EN
       
พฤหัสบดี     302232-2
(3) 2, EN 307 EN
 302100-1
(1) 1, EN 207 EN
ศุกร์     302499-2
(2) 1, EN 212 EN
     
เสาร์     302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: