ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์        302499-2
(2) 1, EN 310 EN
อังคาร 302212-2
(3) 1, EN 511 EN
 302232-2
(3) 1, EN 511 EN
      
พุธ      302212-2
(3) 1, EN 516 EN
 
พฤหัสบดี   302232-2
(3) 1, EN 516 EN
    
 
ศุกร์
 
       
เสาร์  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  302499-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  302212-2  Engineering Mechanics II
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
1(C) 19 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 205
(C) 16 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 311
  302232-2  Thermodynamics I
อุณหพลศาสตร์ 1
1-(C) 15 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: