ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
พุธ    302369-2
(1) 1, Shop ME IE
 
พฤหัสบดี 302234-2
(3) 1, EN 310 EN
     302399-2
(1) 1, EN 305 EN
ศุกร์  302234-2
(3) 1, EN 310 EN
     
เสาร์    302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: