ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  7/9/2563 - 13/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์         303382-1
(3) 1, EE 606 EE
อังคาร   001351-1
(3) 1, MD 235 MD
  001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  303212-4
(3) 1, EN 212 EN
พุธ        305323-2
(3) 1, EN 505 EN
  
พฤหัสบดี 001351-1
(3) 1, MD 235 MD
    001276-2
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
    
ศุกร์         305323-2
(3) 1, EN 609 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303212-4  Electrical Circuit Analysis II
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
1-(C) 19 มี.ค. 2564
เวลา 09:00-12:00
โถง CE
  303382-1  Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณ
1-(C) 23 มี.ค. 2564
เวลา 09:00-12:00
EN 207
  305323-2  Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณ
1-(C) 23 มี.ค. 2564
เวลา 09:00-12:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: