ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
       
อังคาร     305613-1
(3) 1, EE 106 EE
 305613-1
(3) 1, EE 106 EE
พุธ 305434-4
(3) 1, EE 113 EE
  305434-4
(3) 1, EN 505 EN
  
  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
     
 
พฤหัสบดี
 
       
 
ศุกร์
 
       
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  305434-4  Digital Image Processing
การประมวลผลภาพดิจิทัล
1(C) 13 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 509
(C) 20 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: