ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์       305214-3
(3) 1, EN 609 EN
อังคาร 305500-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
     
พุธ     305214-3
(3) 1, EN 511 EN
  
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์ 305570-1
(3) 1, EN 507 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  305214-3  Data Structures
โครงสร้างข้อมูล
1(C) 13 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 305
(C) 18 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 210
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: