ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 303380-3
(1) 1, Lab commun EE
 
อังคาร
 
  
พุธ 303476-3
(3) 1, EN 505 EN
พฤหัสบดี 303271-3
(3) 1, EN 512 EN
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303214-1  Electromagnetic Fields I
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1-(C) 2 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 507
  303271-3  Principles of Communications
หลักการสื่อสาร
1(C) 28 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 512
(C) 4 เม.ย. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 312
  303476-3  Satellite Communications
การสื่อสารดาวเทียม
1(C) 29 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 307
(C) 5 เม.ย. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 307
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: