ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
 
จันทร์
 
  
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
พฤหัสบดี 303388-2
(3) 1, EN 512 EN
ศุกร์ 303481-4
(1) 1, Lab commun EE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303388-2  Digital Communication
การสื่อสารดิจิตอล
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 507
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 507
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: