ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
พุธ 001211-2
(3) 17, QS 2206 QS
  303429-4
(3) 1, EN 512 EN
   
พฤหัสบดี    303211-3
(3) 1, EN 307 EN
   
ศุกร์ 001211-2
(3) 62, QS 2207 QS
  303323-3
(3) 1, EN 307 EN
  001211-2
(3) 17, ติดต่อผู้สอน NU
        001211-2
(3) 62, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303429-4  Illumination Engineering
วิศวกรรมการส่องสว่าง
1(C) 18 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 305
(C) 19 ต.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: